nvovaikamskonfederacija11@gmail.com

Naujienos

Tinklalaidė “Tėvų alkoholio vartojimo žala vaikams ir pagalbos problemos”

Dalinamės savo naujausia tinklalaide “Tėvų alkoholio vartojimo žala vaikams ir pagalbos problemos”.

Prof. Ilona Tamutienė, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros profesorė, Vytautas Kirka Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros doktorantas, Vaida Auglytė Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros doktorantė

Read more

Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija. Akreditavimo klausimai.

Kas tvirtina Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašą?

Savivaldybių administracijos savo nustatyta tvarka.

 

Ar bus parengta tipinė Sprendimo dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą (VDC) forma?

Ne, tipinė forma nebus rengiama. Sprendimo dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo formą rengia savivaldybė.

 

Kas priima sprendimą dėl VDC akreditavimo?

Sprendimą dėl teisės įstaigai teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

 

Ar gali savivaldybės administracija sudaryti grupę, kuri spręstų dėl VDC atitikimo reikalavimams ir teiktų pasiūlymą dėl akreditavimo? Ar tai turi atlikti konkretus savivaldybės padalinys, kaip tai nurodyta apraše?

Rekomenduojama, kad savivaldybės į akredituotos socialinės priežiūros teikimo stebėseną įtrauktų skėtinių nacionalinių nevyriausybinių organizacijų atstovus, tačiau visą socialinės priežiūros akreditavimo administravimą, sprendimų priėmimą gali vykdyti tik savivaldybės administracijos įgaliotas padalinys.

 

Kur ieškoti prašymo formos?

Prašymo teikti akredituotą socialinę priežiūrą forma  yra Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d.  įsakymu Nr. A1-622 1 priedas.

Ją galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr. Taip pat ji paskelbta SPPD tinklalapyje: https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vdc-akreditacija/.

 

Kokia veiklos sritis turi būti nurodyta Įstaigos steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose), kad turėtų teisę teikti Vaikų dienos socialinę priežiūrą?

Teisės aktai, reglamentuojantys akreditavimo procedūras, reikalavimus ir rekomendacijas įstaigoms, pageidaujančioms teikti (teikiančioms) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą yra taikomi socialinių paslaugų įstaigoms. Pagal LR socialinių paslaugų įstatymą, socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padalinys, atitinkantys šiame įstatyme nustatytus reikalavimus.  Todėl pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) šios įstaigos turėtų vykdyti veiklą, susijusią su socialinių paslaugų teikimu. Rekomenduojame, kad įstaigų, pageidaujančių teikti (teikiančių) vaikų dienos socialinę priežiūrą, steigimo dokumentuose, prie vykdomų veiklų, turėtų būti nurodyta (pagal EVRK) vaikų dienos priežiūros veikla ar nesusijusi su apgyvendinimo socialinio darbo veikla.

 

Akreditacija bus teikiama kasmet, ar galios ilgiau?

Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į savivaldybę Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d.  įsakymu Nr. A1-622,  nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo. Jei įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą buvo laikinai sustabdyta, 3 metų laikotarpis skaičiuojamas susumavus akredituotos socialinės priežiūros teikimo laikotarpius.

 

Paaiškinkite Akreditavimo aprašo 1 priedą (Prašymas teikti akredituotą socialinę priežiūrą), kuriame klausiama apie pritaikymą neįgaliesiems: jei VDC neturi tokio pritaikymo, ar jis akredituojamas?

Įstaigai, pageidaujančiai teikti (teikiančiai) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, nenustatytas reikalavimas veiklą vykdyti patalpose, kurios pritaikytos asmenims su fizine negalia.

 

Ar savivaldybė turės teikti informaciją apie akredituotą įstaigą į licencijavimas.lt?

Ne, neturės.

 

Jei socialinio darbuotojo padėjėjas yra pagrindinis VDC darbuotojas ir turi tik profesinį išsilavinimą ir šiemet įstojo mokytis socialinio darbuotojo bakalauro studijų programoje, ar toks darbuotojas yra „tinkamas” akreditacijai? Ar gali dirbti paskutinio kurso soc. darbo studentė?

Vaikų dienos centre turi dirbti bent vienas darbuotojas, įgijęs Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą išsilavinimą. Dirbti socialiniu darbuotoju turi teisę: socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis. Todėl paskutinio kurso soc. darbo studentė gali dirbti vaikų dienos centre, tačiau jos išsilavinimas neatitinka socialinio darbuotojo kvalifikacijai keliamų reikalavimų.

 

 Ar užtenka, jei VDC socialinis darbuotojas dirbtų 0,2 etato?

Atsižvelgiant į socialinio darbuotojo vykdomas funkcijas, rekomenduojama,  kad jis būtų įdarbintas ne mažiau, nei 0,25 etato.

 

Jei VDC dirba socialinis pedagogas, ar reikalingas ir socialinis darbuotojas ?

Jeigu socialinio pedagogo išsilavinimas atitinka Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies nuostatas, tai nebūtinai turi dirbti ir socialinis darbuotojas, ir atvirkščiai.

 

Kokie išsilavinimo ir profesinės kompetencijos reikalavimai keliami VDC antram ir kitiems darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su vaikais?

Socialinių paslaugų įstatyme ir Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimuose ir rekomendacijose, patvirtintose Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658, numatyta, vaikų dienos centre nuolat su vaikais dirbtų bent vienas darbuotojas, įgijęs Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą išsilavinimą. Kitiems darbuotojams išsilavinimo bei kompetencijos reikalavimai nenustatyti.

 

Kada savivaldybei socialinių paslaugų įstaiga, pageidaujanti teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą (toliau – VDC) turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad atitinka darbų saugos, higienos normų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus? 

Šių dokumentų pateikti savivaldybei nereikės, juos vaikų dienos centras, kaip ir bet kuri kita veiklą vykdanti įstaiga, privalo turėti. Dokumentai, kurie su prašymu teikiami  akredituotai vaikų dienos  socialinei priežiūrai teikti, reglamentuoti Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A-622, 6 punkte.

 

Finansavimo ir sutarties klausimai:

 

Ar bus parengta tipinė sutarties forma visoms savivaldybėms?

Ne, tipinė sutarties forma nebus parengta.

 

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų 11 p. numatyta, kad pasirašoma finansavimo sutartis su savivaldybe: ar NVO pasirašo vieną sutartį?

Pagal Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų 11 p., savivaldybė pasirašo finansavimo sutartį su vaikų dienos centru, o vaikų dienos centras – paslaugų teikimo sutartį su vaiko tėvais ar jo atstovais pagal įstatymą.

 

Jeigu  viena įstaiga turi toje pačioje savivaldybėje kelis VDC, reikia pildyti kiekvienam VDC po paraišką atskirai, ar surašomi visi dienos centrai į vieną paraišką?

Teikiamas vienas prašymas leisti teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, bet užpildomi keli šio prašymo priedai, kuriuose ir matyti, kad veikla vykdoma skirtingose vietose (prašymo priede nurodama faktinė paslaugos teikimo vieta).

 

Savivaldybė perka paslaugas iš NVO. Ar reikėtų paslaugų pirkimo sutartį nutraukti prieš sudarant sutartį dėl finansavimo pagal naują tvarką?

Jei pasirašoma akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros  finansavimo sutartis su  vaikų dienos centru , NVO vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis turėtų būti nutraukta.

 

Pagal Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, socialinė priežiūra yra ta paslauga, už kurią paslaugų gavėjas turi mokėti atsižvelgiant į gaunamas pajamas. Ar VDC teikiama priežiūra gali būti/turės būti mokama?

Asmens (šeimos) mokėjimą už socialines paslaugas reglamentuoja Socialinių paslaugų įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Savivaldybės, vadovaudamosios šiais teisės aktais, turi patvirtinti savivaldybės gyventojų mokėjimo už tam tikrų rūšių socialines paslaugas tvarką, išsamiai nustatančią mokėjimo dydžius, atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas sąlygas ir atvejus, pagalbos pinigų mokėjimo savivaldybės gyventojams atvejus, finansinių galimybių vertinimą ir kitas sąlygas. Pajamų rūšys, kurios įskaitomos nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, nustatytos Įstatymo 30 straipsnyje.

Vaikų dienos socialinės priežiūros gavėjas yra vaikas. Vaikas pajamų neturi, todėl neturi mokėti už vaikų dienos socialinę priežiūrą, išskyrus tuos atvejus, kai vaikas turi negalią arba gaunamos vaiko išlaikymo periodinės išmokos (alimentai). Rekomenduotina savivaldybėms savo tvarkose nustatyti, kad visi vaikai dienos socialinės priežiūros paslaugas gautų nemokamai.

 

Ar sutartis dėl akredituotos socialinės priežiūros finansavimo turi būti sudaryta su savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis?

Pagal Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-1232 (toliau – Finansavimo TA) savivaldybės su savo BĮ finansavimo sutarčių sudaryti nereikia.

 

Kaip vyks VDC finansavimas. Ar bus skiriamos valstybės biudžeto lėšos, jei skiriamos – kokiu būdu?

Vadovaujantis Finansavimo TA kiekvienam vaikų dienos centrui (išskyrus vaikų dienos centrus, kurių teisinė forma – biudžetinė įstaiga) numatyta skirti po 16 800 eurų metams. Vaikų dienos centrams, kurių teisinė forma – biudžetinė įstaiga, numatyta skirti po 7 200 eurų metams. Kiekvieno vaiko dienos socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti savivaldybė skiria ne mažiau, nei po 27,50 euro / mėnesį.

 

Kaip supratome, valstybės teikiamas finansavimas NVO (16 800 Eur), nepriklauso nuo vaikų skaičiaus, o savivaldybė turi prisidėti 27,50 Eur vienai vietai, vienam mėnesiui. Tad jeigu centre yra 10 vietų, tai metams bus 3300 Eur, tai tada nebebus santykio 70 % VB ir 30 % SB. Imant procentais, jeigu valstybės  skiriamos lėšos yra 16 800 Eur, tai savivaldybė savo lėšomis turėtų prisidėti 7 200 Eur. Paaiškinkite, kaip planuoti savivaldybės lėšas: pagal vietų VDC skaičių ar pagal turimus prisidėti procentus?

Savivaldybės biudžeto lėšas akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai teikti ir organizuoti siūlome planuoti atsižvelgiant į vaikų dienos centrą lankančių  vaikų skaičių. Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybė turėtų prisidėti ne mažiau kaip po 27,50 Eur / mėn. kiekvienam į vaikų dienos centrą siunčiamam vaikui.

 

Kada savivaldybė žinos, kiek lėšų bus skiriama iš valstybės biudžeto VDC finansavimui?

Lėšos skiriamos vadovaujantis Finansavimo TA. Konkretus lėšų dydis akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai teikti, organizuoti ir administruoti patvirtinamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu kiekvienų metų pabaigoje.

 

Ar savivaldybė pirmiau su SPPD turės pasirašyti sutartį dėl valstybės lėšų skyrimo, o tik paskui su VDC?

Toks reikalavimas Finansavimo TA nenustatytas. Savivaldybės gali pasirašinėti finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis sutartis su vaikų dienos centrais ir nepasirašę valstybės biudžeto lėšų finansavimo sutarties su SPPD.

 

Ar yra numatytas papildomas finansavimas VDC akreditacijai vykdyti?

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-1304 „Dėl lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo savivaldybių administracijoms“ akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai 2021 m. administruoti skirti 4 procentai akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Ar valstybės teikiamas finansavimas NVO (16 800 eur) priklauso nuo vaikų skaičiaus?

Ne, nepriklauso. Tačiau Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimuose ir rekomendacijose, patvirtintose Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658, rekomenduojama, kad akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą gautų ne mažiau kaip 10 nuolatinių jos gavėjų.

 

Kokia formule buvo vadovaujamasi, apskaičiuojant lėšas vienam vaikui?

Apskaičiuojant vienam vaikui, kuriam teikiama akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, skirtinų lėšų dydį buvo vertinami 2020 metais vaikų dienos centrų  konkurso būdu finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis vaikų dienos centrų   ataskaitų duomenys (išlaidos pagal rūšis, nuolatinių vaikų skaičius ir kt.) . Taip pat buvo įvertinti ir SADM užsakyto tyrimo dėl  vaikų dienos centrų finansavimo rezultatai, kad per metus vieno vaiko išlaikymui reikalinga suma 558,51 eurų.

Vienam vaikui, kuriam teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos, skirtiną sumą planuojama peržiūrėti kasmet, vertinant Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) pateikiamus duomenis ir kt. informaciją.

 

Kaip reikės elgtis, jei metų eigoje atsiras naujas VDC, kuris norės akredituotis. Kaip bus sprendžiamas finansavimo klausimas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto? 

Vadovaujantis Finansavimo TA, esant papildomam lėšų poreikiui, savivaldybės administracija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikia motyvuotą prašymą pakeisti lėšų vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymą. Todėl savivaldybių administracijos remdamosi statistiniais duomenis, kita aktualia informacija, turi pateikti ministerijai motyvuotą prašymą, dėl papildomų lėšų šioms paslaugoms organizuoti ir teikti poreikio. Taip pat rekomenduojama nurodyti koks būtų savivaldybės prisidėjimas prie akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo, jei papildomos lėšos būtų skirtos.

 

Ar perdavus finansavimą savivaldybėms, BĮ VDC galės gautas lėšas panaudoti darbo užmokesčiui, t. y. ar BĮ išlieka reikalavimas pirkti tik paslaugas?

Pagal Finansavimo TA socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas ir su kuriomis savivaldybė pasirašiusi šių paslaugų finansavimo sutartis  (su BĮ tokia sutartis nesudaroma), valstybės biudžeto lėšas gali naudoti darbo užmokesčiui, socialinio draudimo išlaidoms, kvalifikacijai kelti, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms ir patalpų, kuriose teikiama akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, nuomai.

 

Ar yra reikalavimai, kaip ir kam gali būti naudojamos VDC, kurių steigėjas yra savivaldybė, skirtos lėšos (7 200 Eur+27,5 Eur/mėn.)?

Pagal Finansavimo TA socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas ir su kuriomis savivaldybė pasirašiusi šių paslaugų finansavimo sutartis  (su BĮ tokia sutartis nesudaroma), valstybės biudžeto lėšas gali naudoti darbo užmokesčiui, socialinio draudimo išlaidoms, kvalifikacijai kelti, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms ir patalpų, kuriose teikiama akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, nuomai. Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai nereglamentuoja.

 

Kokiu būdu ir kam reikės atsiskaityti už gautą finansavimą?

Finansavimo sutartis  pasirašoma tarp vaikų dienos centro ir savivaldybės, joje turi būti aptarta ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarka. Savivaldybės už gautų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą turės atsiskaityti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Socialinės  priežiūros paslaugų teikimo klausimai:

 

Ar po akreditacijos tik savivaldybė galės siųsti vaikus į VDC, ar jau lankantys vaikai gali ir galės lankyti, ar su jais bus nutraukiamos sutartys?

Vadovaujantis Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-33, vaiko dienos socialinės priežiūros poreikį pagal šiuo įsakymu patvirtiną Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio vertinimo formą savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali nustatyti  akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančios įstaigos socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms ir savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtas socialinis darbuotojas (pvz., seniūnijos socialinis darbuotojas).

 

Ar VDC savo nuožiūra nebegalės įtraukti vaiko į centro veiklas? Tik per savivaldybę? Ar tai nesuvaržys VDC, kurias įkūrė NVO, laisvės veikti?

Vadovaujantis Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-33, vaiko dienos socialinės priežiūros poreikį gali nustatyti ir akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančios įstaigos socialinis darbuotojas.

 

Nuo kokio amžiaus vaikai gali lankyti VDC?

Rekomenduojama, kad vaikų dienos centrą lankytų mokyklinio amžiau vaikai.

 

Ar gali tas pats vaikas lankyti 2 VDC?

Negali.

 

Ar kiekvienas vaikas VDC turėtų lankyti mažiausiai 3 dienas po 4 val., ar tai bendras VDC tiesioginio darbo su vaikais laikas, ir dirbant grupėmis vienas vaikas gali lankyti trumpiau?

Pagal akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų 6.2. punktą, VDC nustato vaikų poreikiams pritaikytą darbo laiką ir vykdo veiklą ne trumpiau kaip 3 dienas per savaitę, ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną.

 

Ar gali su 25 vaikų grupe dirbti vienas socialinis darbuotojas ir vienas socialinio darbuotojo padėjėjas?

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658, 16 p. rekomenduojama, kad 2 darbuotojai dirbtų su ne didesne kaip 25 vaikų grupe. Todėl taip, gali dirbti.

 

Kaip nustatyti specialistų skaičių, t. y. kokiam vaikų kiekiui skiriamas vienas soc. darbuotojas?

Socialinių paslaugų įstatymas nustato, kad VDC turėtų dirbti bent vienas darbuotojas, įgijęs šio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą išsilavinimą.

 

Ar VDC vadovas turi būti tiesiogiai dirbantis su vaikais, ar gali tiesiog administruoti įstaigos veiklą?

Vaikų dienos centro vadovas gali dirbti tiesiogiai su vaikais, gali tik administruoti  vaikų dienos centro veiklą. Tai įstaigos vadovo sprendimas. Atliekamos funkcijos turi būti nustatytos vadovo pareigybės aprašyme.

 

Jei paslaugos jau yra skirtos BĮ VDC ir skyrimo terminas sprendime nepasibaigęs, ar reikės šias paslaugas nutraukti ir skirti pakartotinai po įstaigos akreditacijos?

Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra teikiama nuo 2021-01-01, todėl jei priimtas sprendimas ne dėl akredituotos šios paslaugos teikimo, ankstesnės paslaugos turi būti nutrauktos ir sprendimas priimtas iš naujo.

 

Kiti klausimai:

 

Ar jau yra galimybė SPIS suvesti duomenis apie prašymus akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai teikti pateikusias įstaigas? Kur konkrečiai?

Taip, galima. Duomenis galima įvesti visa apimtimi, kai jau priimtas sprendimas, arba dalimis – pirmiausiai informaciją apie įstaigą, o vėliau – sprendimų datas (kai jie jau bus priimti). Šią informaciją galima įvesti prisijungus prie SPIS’o, per paslaugų skiltį.

 

Ar  savivaldybė  reguliariai turės vykti į vietą ir atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus?

Teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros kokybę vykdo savivaldybės savo patvirtinta tvarka.

 

Ką savivaldybės turėtų vertinti, atlikdamos VDC teikiamų socialinės priežiūros paslaugų vertinimą?

Tai atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus nusistato savivaldybė teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarko apraše.

 

Kas 3 metų laikotarpyje vykdys paslaugų teikimo kontrolę ir kaip dažnai tai turėtų būti atliekama?

Paslaugų teikimo kontrolę vykdys Savivaldybės administracijos įgaliotas padalinys, savivaldybės  teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

Jeigu savivaldybė skiria savivaldybės lėšas VDC darbuotojų darbo užmokesčiui, pvz., du etatai, ar toks prisidėjimas yra savivaldybės indėlis į VDC veiklą, ar ne? Ar savivaldybė turės skirti papildomai dar ir 27,5 vienam vaikui per mėnesį?

Savivaldybės gali ir toliau papildomai remti vaikų dienos centrus, tačiau nustatyta 27,50 Eur / mėn. lėšų suma turėtų būti skiriama už kiekvieną į vaikų dienos centrą siunčiamą vaiką.

 

Ar įstaiga, teikianti VDC paslaugas, turės patvirtinti vieno mėnesio ar dienos socialinės paslaugos (vaikų priežiūros) kainą, o steigėjas, t. y. taryba, jas suderinti?

Toks reikalavimas teisės aktuose nenustatytas. Kiekvieno vaiko gaunamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti skiriama savivaldybės biudžeto lėšų suma per mėnesį turi būti ne mažesnė nei 27,50 euro per mėnesį.

 

Ar kiekvieną paslaugos gavėją (vaiką) reikia suvesti į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS)?

Informacija apie įstaigas, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, ir paslaugų gavėjus turi būti įvedama į SPIS, taip kaip ir nustatyta LR socialinių paslaugų įstatyme.

 

Priimami sprendimai kiekvienam vaikui paslaugai teikti pagal tėvų prašymą ir duomenys suvedami Į SPIS. Ar reiks nutraukti paslaugas kiekvienam vaikui?

Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, todėl vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu šiai paslaugai turi būti nustatytas poreikis, priimtas sprendimas ir duomenys įvesti į SPIS.

 

Jei vaikas kreipiasi į savivaldybę dėl paslaugos, tai kokioje vietoje SPIS reikės užfiksuoti?

Vadovaujantis Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-33, dėl vaikų dienos socialinės priežiūros gali kreiptis vaiko atstovas pagal įstatymą, socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis), teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms (dėl vaiko iš socialinę riziką patiriančios šeimos arba socialinę riziką patiriančio vaiko), nepilnametis, teismo pripažintas veiksniu (emancipuotu). Informacija SPIS apie skirtas, neskirtas socialines paslaugas suvedama paslaugų modulyje.

 

Ar reikia atlikti poreikio vertinimą vaikams, pageidaujantiems lankyti VDC? Jei nereikia atskiro sprendimo, tuomet kaip bus vedami duomenys į SPIS programą? Kaip vedama paslaugų suteikimo žurnalai SPIS programoje? Šiuo metu į SPIS vedama prašymas, skyrimas, vėliau pildomi suteikimo žurnalai.

Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikis vertinamas ir sprendimai priimami vadovaujantis Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-33. Duomenys apie skirtas / neskirtas socialines paslaugas įvedami į SPIS.

 

Ar NVO, teikiančios akredituotas socialinės priežiūros paslaugas, turės galimybę paslaugas detalizuoti SPIS? Pvz., savivaldybė savo sprendimu skiria asmeniui akredituotą socialinę priežiūrą NVO priklausančioje įstaigoje ir suveda informaciją į SPIS, ar toliau turės galimybę NVO detalizuoti konkretiems paslaugų gavėjams paslaugas SPIS?

Pagal Socialinių paslaugų įstatymo 13 str. 7 d. duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ar neskirtas (nurodydamos jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas, akredituotą socialinę priežiūrą teikiančias socialinių paslaugų įstaigas SPIS teikia savivaldybės.

 

Ar yra patvirtintos higienos normos VDC?

Specialios higienos normos socialinių paslaugų įstaigoms teikiančioms akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą nėra, todėl paminėtinas Sričių, kuriose NVSC pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, sąrašas, kuriuo vadovaujantis NVSC pagal asmenų prašymus, skundus atlieka ūkio subjektų kontrolę dėl šių ūkinės komercinės veiklos veiksnių, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai:

1. stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;

2. oro temperatūros, oro drėgmės ir oro judėjimo greičio pagal Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;

3. visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos pagal Lietuvos higienos normą HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“;

4. cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijos gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore pagal Lietuvos higienos normą HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“;

5. infragarso ir žemo dažnio garso pagal Lietuvos higienos normą HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ ir kt.

Atsižvelgiant į Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų 4 punkte pateiktą vaikų dienos socialinės priežiūros apimtis, taikomi Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Dėl maitinimo reikalavimų vaikų dienos socialinės priežiūros metu.

 

Kokie yra priešgaisrinės saugos reikalavimai VDC?

Įmonės, teikiančios akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, turi turėti gaisrinės saugos instrukcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą. Taip pat turi būti organizuojami darbuotojų gaisrinės saugos mokymai ir atestavimas (žinių tikrinimas) ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Patalpose turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės. Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Be šių išvardintų reikalavimų turi būti laikomasi ir kitų BGST numatytų gaisrinės saugos reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl konkrečių klausimų ar patalpų gaisrinės saugos būklės įvertinimo galite kreiptis į teritorinius PAGD padalinius.

 

Kuriais teisės aktais dėl COVID-19 situacijos turime vadovautis organizuodami darbą VDC?

Reikėtų vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės  operacijų vadovo (toliau – OV) sprendimais (juos galima rasti čia: https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai). LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat nuolat rengia ir teikia aiškinamuosius raštus OV sprendimų nuostatoms įgyvendinti.

Read more

Trauma ir Vaikų psichoemocinė | 14 mokymų ciklas

Sveiki, dienos centrų darbuotojai  ir visi, kam artimas bendravimas bei jo iššūkiai su vaikais,

kviečiame Jus į septynių patyriminių dirbtuvių/susitikimų ciklą Traumos tematikoje.
Jų metu, skirtingų krypčių psichologų ir psichoterapeutų grupė pristatys psichologinės traumos atsiradimo ir veikimo mechanizmus. Lektoriai nagrinės pagalbos ir savi pagalbos priemones, apimančias kūno terapijos, meno terapijos, žaidimų terapijos metodus. Seminaro dalyviai gebės atpažinti psichologinės traumos požymius ir suteikti pagalbą.
Pirmasis susitikimas vyks jau rugsėjo 15-ąją dieną. Joo metu tyrinėsime bei dalinsimės patirtimi apie tai, kas yra psichologinė trauma ir kaip ją atpažinti. Mokymus ves lektorė, Ingrida Bobinienė, klinikinės psichologijos magistrė, veikianti krizių ir traumų psichologijoj, suicidologijoj, katastrofų psichologijoj, vaikų ir paauglių psichologijoj. Skaito paskaitas, atlieka psichodiagnostiką, teikia individualias psichologo konsultacijas, veda grupinius psichologinius užsiėmimus.
Registracija į mokymus: 
 
Iki rugsėjo 14 d., 17 val.
Kvietimas ir programa:
Read more

Kvietimas į NVO vaikams konfederacijos forumą

NVO vaikams konfederacija kviečia Jus į kasmetinį, tradiciniu tapusi renginį – nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir vietos savivaldybių institucijų forumą. 2021 m. tęsiame svarbią temą – „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“. Forumo metu pranešimus skaitys akademikai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, valstybės institucijų, atsakingų už vaiko teisių apsaugos politikos formavimą ir įgyvendinimą atstovai, turėsime laiko ir diskusijoms bei klausimams. Kviečiame aktyviai dalyvauti forume, sprendžiant visų mūsų darbe aktualius vaiko gerovės klausimus.

Forumas vyks š.m. rugsėjo 9 d., nuo 9:30 iki 17 val., Verslo ir laisvalaikio centre „Trakų Galvė“ (Karaimų g. 2, Trakai). Išsamią forumo darbotvarkę rasite prie šio laiško pridėtame dokumente. Registracija vyksta iki š.m. rugsėjo 8 d., pagal nuorodą:

https://forms.gle/1rtMFQPm1kAWJUQaA

Esant papildomiems klausimams, maloniai kviečiame kreiptis nurodytais kontaktais:

nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Kvietimas ir darbotvarkė:

Kvietimas Forumo darbatvorkė 2021

Pagarbiai,

NVO vaikams konfederacija

Read more

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ VAIKO GEROVĖS SRITYJE ETIKOS KODEKSAS

Pristatome susipažinimui NVO vaikams konfederacijos “NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ VAIKO GEROVĖS SRITYJE  ETIKOS KODEKSĄ”.

NEVYRIAUSYBINIŲ-ORGANIZACIJŲ-DIRBANČIŲ-VAIKO-GEROVĖS-SRITYJE-ETIKOS-KODEKSAS 

 

 

Read more

Online mokymai “NVO veiklos teisiniai aspektai” balandžio 28d.,10 val.

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ kviečia Jus į nuotolinius mokymus “NVO veiklos teisiniai aspektai”. Mokymu metu bus aptariami svarbiausi nevyriausybinių organizacijų valdymo, teisiniai bei kiti klausimai. Mokymus ves Rytis Jokubauskas, NVO teisės instituto direktorius ir aktyvus NVO teisės ekspertų tarybos prie Europos Tarybos narys. Mokymų metu bus aptartos aktualios NVO temos ir įgytas žinias bei kompetencijas galėsite praktiškai pritaikyti savo veikloje. Mokymų programą Mokymu_NVO veiklos teisiniai aspektai_programa_balandzio 28 d.

Patekti į mokymus galės tik užsiregistravę. Registracija: https://forms.gle/s8KSoi3o6AxM9XNcA

2021 m. balandžio 28 d. LAIKAS: 10.00 – 17.00 val.  

Mokymai bus transliuojami per Zoom Meeting programą. Jums reikia turėti parsisiuntus ZOOM MEETINGS programėlę.

Prisijungimai (Join Zoom Meeting), spauskite ant nuorodos:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuce2opz0iG9LtCGz52ogRYvCc4Qic-NWm

Meeting ID: 883 0965 3395

Passcode: 969066

Kviečiame prisijungti 5-10 min. anksčiau. Prašome jungtis savo tikru, pilnu vardu ir pavarde bei atstovaujamos įstaigos pavadinimas (ne slapyvardžiu, inicialais ar pan.), nes Jūsų vardas ir pavardė, matomas mokymų platformoje, yra įrodymas, kad dalyvavote renginyje.

PATARIMAI prisijungiantiems:

  • Mokymus stebėsite prisijungę internetu naudodami Zoom Meetingprogramą. Jums reikia turėti parsisiuntus ZOOM MEETINGS programėlę (jei neturite, parsisiųsti galite: https://zoom.us/meetings ). Jei jau turite Zoom programą,  tiesiog paspauskite ant jums atsiųstos prisijungimo nuorodos.
  • Jei niekada nesinaudojote Zoom programa, patariame paprašyti pagalbos iš savo aplinkos žmonių, kurie tai jau išbandę (šia programa Lietovoje ypač naudojasi moksleiviai, studentai). Kaip naudotis Zoom galite peržiūrėti internete, pvz.:
  • Rekomenduojame pasirūpinti kokybišku savo interneto ryšiu, galimybe transliuoti savo vaizdą per kompiuterio, išmanaus telefono ar planšetės kamerą, taip pat garsą per Jūsų įrenginio mikrofoną.

Prašome laikytis šios tvarkos ir atkreipiame dėmesį, kad mokymui eigai bei diskusijoms fiksuoti gali būti daromas garso/vaizdo įrašas. Garso/vaizdo įrašo šeimininkas yra mokymų organizatorius, ir tik jis vienintelis gali daryti posėdžio įrašus. Kiti dalyviai įv. garso/vaizdo įrašymo priemonėmis posėdžiui fiksuoti ir užfiksuotam turiniui viešai platinti leidimo neturi. Siekiant užtikrinti BDAR reikalavimus, garso įrašo platinimui leidimo gavimas raštu yra derinamas su mokymų organizatoriumi.

Jei kiltų papildomų klausimų rašykite nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Read more

„Nuotoliniai mokymai “NVO veiklos teisiniai aspektai” 2021-04-14“ yra naujų atsakymų.

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ kviečia Jus į mokymus “NVO veiklos teisiniai aspektai”. Mokymu metu bus aptariami svarbiausi nevyriausybinių organizacijų valdymo, teisiniai bei kiti klausimai. Mokymus ves Rytis Jokubauskas, NVO teisės instituto direktorius ir aktyvus NVO teisės ekspertų tarybos prie Europos Tarybos narys. Mokymų metu bus aptartos aktualios NVO temos ir įgytas žinias bei kompetencijas galėsite praktiškai pritaikyti savo veikloje. Mokymų programą Mokymu_NVO veiklos teisiniai aspektai_programa_balandzio 14 d.

Patekti į mokymus galės tik užsiregistravę. Registracija https://forms.gle/LqnYeCK2ewcFDpUL9

2021 m. balandžio 14 d. LAIKAS: 10.00 – 17.00 val.  

Mokymai bus transliuojami per Zoom Meeting programą. Jums reikia turėti parsisiuntus ZOOM MEETINGS programėlę.

Prisijungimai (Join Zoom Meeting), spauskite ant nuorodos:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuce2opz0iG9LtCGz52ogRYvCc4Qic-NWm

 Meeting ID: 813 6409 6816

Passcode: 05 76 65

Kviečiame prisijungti 5-10 min. anksčiau. Prašome jungtis savo tikru, pilnu vardu ir pavarde bei atstovaujamos įstaigos pavadinimas (ne slapyvardžiu, inicialais ar pan.), nes Jūsų vardas ir pavardė, matomas mokymų platformoje, yra įrodymas, kad dalyvavote renginyje.

PATARIMAI prisijungiantiems:

  • Mokymus stebėsite prisijungę internetu naudodami Zoom Meetingprogramą. Jums reikia turėti parsisiuntus ZOOM MEETINGS programėlę (jei neturite, parsisiųsti galite: https://zoom.us/meetings ). Jei jau turite Zoom programą,  tiesiog paspauskite ant jums atsiųstos prisijungimo nuorodos.
  • Jei niekada nesinaudojote Zoom programa, patariame paprašyti pagalbos iš savo aplinkos žmonių, kurie tai jau išbandę (šia programa Lietovoje ypač naudojasi moksleiviai, studentai). Kaip naudotis Zoom galite peržiūrėti internete, pvz.:
  • Rekomenduojame pasirūpinti kokybišku savo interneto ryšiu, galimybe transliuoti savo vaizdą per kompiuterio, išmanaus telefono ar planšetės kamerą, taip pat garsą per Jūsų įrenginio mikrofoną.

Prašome laikytis šios tvarkos ir atkreipiame dėmesį, kad mokymui eigai bei diskusijoms fiksuoti gali būti daromas garso/vaizdo įrašas. Garso/vaizdo įrašo šeimininkas yra mokymų organizatorius, ir tik jis vienintelis gali daryti posėdžio įrašus. Kiti dalyviai įv. garso/vaizdo įrašymo priemonėmis posėdžiui fiksuoti ir užfiksuotam turiniui viešai platinti leidimo neturi. Siekiant užtikrinti BDAR reikalavimus, garso įrašo platinimui leidimo gavimas raštu yra derinamas su mokymų organizatoriumi.

 Jei kiltų papildomų klausimų rašykite nvovaikamskonfederacija11@gmail.com arba skambinkite  +370 682 57 357 (Elena Urbonienė).

Iki virtualaus pasimatymo!

Read more

VAIKO GEROVĖS POLITIKOS POKYČIŲ VERTINIMAS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS LIETUVOJE REFORMOS KONTEKSTE IR NVO GALIMYBIŲ DALYVAUTI VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIME

Pristatome IlonosTamutienės Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorės tyrimą.

Tyrimas

Read more