Pagrindinis mūsų tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą, vienyti vaikų labui dirbančias NVO ir stiprinti jų bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis.

Misija – įgyvendinti ir nuolat stebėti, kaip Lietuvoje vykdoma Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, kaip užtikrinama vaiko gerovė ir skatinti valstybę imtis visų būtinų veiksmų, plėtojant vaikams ir šeimoms prieinamą, savalaikę ir sėkmingą pagalbos, paslaugų ir palaikymo sistemą.

Vizija – siekti, vystyti ir plėtoti NVO ir valstybės bei savivaldybių institucijų bendradarbiavimą vaiko teisių bei vaiko gerovės srityje, stiprinti narių institucinius gebėjimus ir kompetencijas, siekiant dalyvauti sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procesuose.

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ (toliau – Konfederacija) Registrų centre įregistruota 2005 m. kovo 1 d. Konfederacija nuo 2005 metų dirba vaiko gerovės srityje, kaupia žinias, nagrinėja kitų šalių patirtį bei skatina valstybės ir savivaldybių institucijas daryti sisteminius vaiko gerovės politikos pokyčius, kurie užtikrintų vaikų teisę gyventi šeimoje ir reikalingas paslaugas gauti bendruomenėje.

2023 m. pradžioje Konfederacija vienijo 65 NVO, iš kurių – 4 skėtines organizacijas su 135 padaliniais, dirbančiomis su vaikais ir vaikų labui. Per savo veiklos metus Konfederacija ne tik bendrai veiklai sutelkė pajėgiausias NVO, bet ir aktyviai veikė tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis: suformavo savo veiklos strategiją, pradėjo derybas dėl bendrų veiklos krypčių su ministerijomis, turinčiomis įtakos vaiko politiką bei regioninę politiką atstovaujančioms institucijoms.

Konfederacija taip pat nuolat stebi ir kaupia informaciją apie vaiko teisių užtikrinimo situaciją Lietuvoje, valstybės vykdomas bei vaikų labui skirtas programas ir rengia komentarą JT: „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“.

Konfederacija skatina nares dalyvauti nacionalinėse ir ES struktūrinių fondų programose, kurių pagalba ne tik įgyvendinamos įvairios edukacinės ar švietimo veiklos, bet ir kuriamos bei teikiamos socialinės paslaugos, investuojama į centrų įrengimą, plėtrą, įrangą.

  Mūsų partneriai

PAREMKITE NVO VAIKAMS KONFEDERACIJĄ