Projektas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2022 metais projektas

Vykdymo laikotarpis: 2022 m. liepa– gruodis.

Finansavimo suma – 59 730 Eur.

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.SADM

Nuo 2022 m. liepos mėn. NVO vaikams konfederacija įgyvendino valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą  Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo  projektą. Pagrindinis šio projekto tikslas –  aktyviai dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje.

Įgyvendinant projektą :

– Konfederacija dalyvavo 15-os valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje – tai:

 1. Nevyriausybinių organizacijų taryboje.
 2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitete.
 3. Tarpžinybinės vaiko gerovės taryboje.
 4. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinėje stebėsenos grupėje.
 5. 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisijoje.
 6. Tarpinstitucinėje įvaikinimo komisijoje.
 7. Bazinio paslaugų šeimai paketo projektui parengti darbo grupėje.
 8. Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komitete.
 9. Darbo grupėje klausimams, susijusiems su Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu.
 10. Vaikų įtraukiojo ugdymo darbo grupėje.
 11. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupėje.
 12. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitete.
 13. Vilniaus miesto NVO taryboje.
 14. Psichikos sveikatos puoselėjimo taryboje.
 15. Švietimo įstatymo Nr. I-489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo koordinavimo grupė.

-Konfederacija apklausė viso 420 NVO apie etikos kodekso naudojimą savo veikloje, kad kuo daugiau NVO ir Konfederacijos narių, dirbančių su vaikais ir šeimomis, naudotų kodeksą savo veikloje bei viešąsias funkcijas atliktų sąžiningai, garbingai, tinkamai. Rezultatas – įdiegtas etikos kodeksas 100 NVO, dirbančių su vaikais ir jų šeimomis.

-Konfederacijos nariams buvo  organizuoti 5 nuotoliniai mokymai (150 dalyvių), kaip  NVO atstovams vykdyti stebėseną ir dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. Konfederacija stiprino savo kompetencijas dalyvaudama socialinių paslaugų tinklo Europoje (ESN) (130 narių 35 Europos šalyse) veikloje ir susipažino su kitų šalių gerąja patirtimi rengiant ir įgyvendinant advokacijos strategijas.

-Buvo stiprinamas bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis.  Konfederacija 2022 metais pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio miesto ir  Pakruojo rajono savivaldybėmis.  2022 m. gruodžio mėn. Konfederacija organizavo nuotolines konsultacijas su Socialinė apsaugos ir darbo ministerijos specialistais dėl pokyčių 2023 m. finansuojant ir teikiant vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, dalyvavo  120 darbuotojų iš vaikų dienos centrų.

– Konfederacija 2022 m. rudenį Trakuose  organizavo (kontaktiniu būdu) forumą, kuriame skirtingų sektorių atstovai ir NVO diskutavo ir aptarė vaiko teisių padėtį Lietuvoje organizuotas forumas vaiko teisių padėties Lietuvoje klausimais, forume dalyvavo 70 dalyvių.

– Parengtas garsinis podkastas (30 min. trukmės)  „Tėvų alkoholio vartojimo žala vaikams ir pagalbos problemos”, paviešinta VO vaikams tinklapyje,  Youtube kanale https://www.youtube.com/watch?v=sBuEWDZ9L7U, facebook paskyroje, nuoroda išplatinta el. paštu 380 NVO, dirbančių vaiko gerovės srityje.

-Konfederacija atliko tyrimą dėl NVO veiklos tvarumo vaiko gerovės srityje,  įvertinant poreikį pagalbai ir NVO dalyvavimą teikiant pagalbą ir viešąsias paslaugas vaikams pirmąsias 1000 gyvenimo dienų, tendencijas ir perspektyvas. Tyrimas pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Vaiko teisių kontrolieriui.

-Į Konfederacijos 2022 metų veiklos planą buvo įtraukta veikla – vaikų teisių advokacijos strategijų plėtra, susijusi su 2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano 2 strateginio tikslo – didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį, įgyvendinimu siekiant sumažinti vaikų skurdą bei socialinę atskirtį 2025 m. iki 22 proc. 2022 metais pradėta įgyvendinti Konfederacijos parengta advokacijos strategija dėl sisteminių pokyčių vaiko gerovės srityje sistemiškai plėtojant bendruomenėje vaikui ir šeimai paslaugas.

-Buvo organizuoti nuotoliniai mokymai stiprinant Konfederacijos narių gebėjimus pritraukti  savanorius ir pagerinti jų savanoriškos veiklos vadybą. Mokymuose dalyvavo 10 Konfederacijos narių atstovai (55 dalyvių ).

—————————————

Projektas “Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje”

Nuo 2018-04-03 d. NVO vaikams konfederacija įgyvendino projektą “Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje”, projekto kodas Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0050, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 “Socialinę atskirtį asmenų integracija į darbo rinką”.

Projektas buvo  finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.ESFA

Vykdymo laikotarpis: 2018-04-03 iki 2022-11-03

Projekto vertė – 111994,50 Eur.

Projektas buvo tiesiogiai orientuotas į žmonių su negalia socialinės atskirties mažinimą ir jų galimybių integruotis į darbo rinką sukūrimą. Projektas buvo įgyvendinamas Vilniaus apskrities penkiose savivaldybėse (Vilniaus ir  Švenčionių savivaldybėse). Projekte numatytu veiklų kompleksu – psichologiniu konsultavimu, profesiniu mokymu ir įsidarbinimo konsultavimu, buvo siekiama padidinti žmonių su negalia galimybes integruotis į darbo rinką, įtraukti tokius asmenis į nuolatinę bendraminčių bendruomenę, kur jie jaučiasi palaikomi ir skatinami. Mokymų ciklo dalyvių skaičius -100, įsidarbinusių arba aktyviai ieškančių darbo rinkoje nemažiau virš 50 dalyvių.

——————————————————————–

Projektas „Partnerystė vaiko gerovei“

 

Nuo  2018-11-05 NVO vaikams konfederacija vykdė projektą – „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008

Projektu buvo  siekiama didinti Konfederacijos ir jos narių įtrauktį į viešojo valdymo sprendimų priėmimą vaiko gerovės srityje.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia       2018-11-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga       2022-06-05

Projektas finansuotas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomisESFA

Buvo įgyvendintos veiklos:

– parengtas Komentaras(alternatyvią ataskaitą) Jungtinėms Tautoms su 3 sisteminiais pasiūlymais Vyriausybei dėl Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje;

– dalyvauta 9 valstybės institucijų (ministerijų – Finansų, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo) patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių darbe ir teikti siūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, reikalingų keisti, formuoti ir įgyvendinti vaiko gerovei reikalingus valstybės politikos pokyčius;

– plėtotas bendradarbiavimas su 18 savivaldybių ir stiprinti su jomis bendradarbiavimo mechanizmai, teikti pasiūlymai dėl viešųjų sprendimų priėmimo ir NVO įtraukimo pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą, plėtojant bendruomenines paslaugas;

– buvo organizuoti  mokymai, kuriuose gerintos Konfederacijos ir jos narių (NVO) atstovų kompetencijos vaiko gerovės srityje, NVO administraciniai gebėjimai siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo sprendimų priėmime;

– organizuoti Komentaro (alternatyvios ataskaitos) Jungtinėms Tautoms dėl Vaiko teisių konvenciją įgyvendinimo Lietuvoje vieši pristatymai renginiuose, apskrito stalo diskusijose, planuojama dalyvauti Jungtinių Tautų Vaiko teisų komitete.

Projekto veiklos paskatino Konfederacijos atstovus pagerinti savo kompetenciją ir žinias bei aktyviai įsitraukti į viešojo valdymo procesus sprendžiant vaiko gerovės klausimus.

Mokymų dalyvių skaičius 2022 metais – 300 dalyvių iš NVO.

Projektui skirtos finansavimo lėšos – 157 514,42 Eur

 

 ————————————————-

Projektas “Vaiko gerovė: tarp teorijos ir praktikos”

Vykdymo laikotarpis: 2019 m. kovas – gruodis

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijaSADM

Nuo 2019 m. kovo mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą  Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje.

Pagrindinis šio projekto tikslas – organizuoti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje.

Projekto uždaviniai:

 1. parengti ir išplatinti informacines priemones apie JT Vaiko teisių konvenciją ir jos reikšmę vaikystės apsaugai;
 2. organizuoti tradiciniais tapusius kasmetinius renginius – „Vaikų žvaigždyną“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės (savivaldybių) institucijų forumą – skirtus skatinti diskusijas aktualiais vaiko gerovės klausimais;
 3. vykdyti advokacinę veiklą vaiko gerovės srityje.

Finansavimo suma – 17 925 Eur.

——————————————————————————-

 Projektas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektas

Vykdymo laikotarpis:  2017 m. rugsėjis – gruodis

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijaSADM

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektą. Pagrindinis šio projekto tikslas – kuo aktyviau dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje.

Projekto rėmuose vykdytos veiklos:

– dalyvavimas 6-ių valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių darbe – tai:

 1. Nevyriausybinių organizacijų taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
 2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas (LR Finansų ministerija)
 3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
 4. Institucinės globos pertvarkos stebėsenos darbo grupė (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
 5. 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisija (LR Finansų ministerija)
 6. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupė (LR Sveikatos apsaugos ministerija)

Taip pat buvo dalyvauta valstybinių institucijų (LR Prezidentūros, LR Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų posėdžiuose, pasitarimuose, kitose darbo grupėse, padedant valstybei spręsti vaikų gerovės ir šeimos  problemas šalyje;

– bendradarbiavimo plėtra pagal 5 pasirašytas sutartis su Akmenės raj., Anykščių raj., Švenčionių raj., Rokiškio raj., Širvintų raj. savivaldybėmis, pertvarkant vaikų socialinę globą ir plėtojant viešąsias bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams. Iki 2017 metų pabaigos Konfederacija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Šalčininkų raj. ir Šakių raj. savivaldybėmis,taip pat bendradarbiavo su Marijampolės, Utenos, Pasvalio raj., Kupiškio raj., Kelmės raj. savivaldybėmis, siekiant pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ateitiyje;

– Švenčionių ir Širvintų raj. savivaldybėse bus atliktos analizės, kurių metu bus įvertinta vaiko teisių apsaugos padėtis, nustatytas bendruomenėje reikalingų paslaugų poreikis šeimai ir vaikams. Taip pat, buvo teikiamos konsultacijos, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas;

– buvo vykdyti specialūs mokymai, kurių metu buvo tobulinama Konfederacijos narių kompetencija ir administraciniai gebėjimai, siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo viešųjų paslaugų teikime savivaldybėse.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektas: Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link

Vykdymo laikotarpis:  2016 m. liepos – gruodžio mėn.

Projekto pratęsimas: 2017 m. vasario – gruodžio mėn.

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijaSADM

Skirtas finansavimas:

 • 2016 m. – 15 563,00 EUR
 • 2017 m. – 15 563,00 EUR

2016 m. liepos mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti projektą “Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link”, su finansine Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama. Projekto tikslas – užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu. Kaip žinia, NVO vaikams konfederacija 2016 m. jungė 86 nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaikams ir su vaikais – gebėjimų stiprinimas tinkamai atstovauti savo nariams ir jų interesams yra vienas iš pagrindinių Konfederacijos siekių. Projekto vykdymas buvo pratęstas ir 2017 m. – nuo vasario mėn. toliau buvo vykdytos veiklos, skirtos stiprinti nevyriausybines organizacijas, skatinti dialogą tarp nevyriausybinio ir valstybinio sektorių.

2016 m. projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:

 • organizuotas jau tradiciniu tapęs nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, forumas
 • organizuotas ataskaitinis NVO vaikams konfederacijos suvažiavimas
 • parengtos viešinimo ir reprezentacinės priemonės (metinė ataskaita ir 2017 m. kalendoriai), kurių pagalba buvo viešinama tiek Konfederacijos veikla, tiek informacija apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, vaiko teises, vaiko gerovę
 • dalyvauta kitų organizacijų ir institucijų renginiuose, vaiko teisių ir vaiko gerovės klausimais.

2017 m. vykdytos šios projekto veiklos:

 • vidiniai mokymai NVO vaikams konfederacijos nariams – nevyriausybinėms organizacijoms. Planuojama, kad mokymai apims tokias temas kaip marketingas, organizacijos valdymas (metinių planų rengimas, strategijos kūrimas, komunikacija, kt.), lėšų paieška, kt.;
 • “Vaikų žvaigždynas” – tradicinis NVO vaikams konfederacijos renginys, kurio metu apdovanojami pačių vaikų išrinkti “vaikų draugai” – asmenys, kurie savo darbu prisidėjo prie vaiko gerovės, svarbių pokyčių vaikų gyvenime;
 • organizuotas nevyriausybinių organizacijų bei valstybinių institucijų forumas, kuris 2017 m. buvo skirtas vaikų ir jaunų žmonių, priklausomų nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų ir jiems prieinamos pagalbos, paslaugų, temai;
 • buvo tęsiama advokacinė veikla – skatinama spręsti svarbius sprendimus vaiko gerovės srityje, atstovauti nevyriausybinėms organizacijoms.

________________________________________________________________________________________________________________________________

O štai kaip mums sekėsi įgyvendinti projektą 2016 metais!

2016 m. rugsėjo 8-9 d., Trakų raj. savivaldybėje organizuotas ir įgyvendintas nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų forumas „Vaikai ir šeimos bendruomenėje: pokyčiai ir galimybės“. Forume dalyvavo LR Seimo, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, atskirų ministerijų, vietos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių ir administracijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų bei įstaigų atstovai. Renginio metu skaitytas pranešimas „Vaikystė Lietuvoje: kokiais keliais einame link vaiko gerovės?“. Vėliau, vyko diskusija, kurios metu aptarti svarbiausi įvykiai, klausimai ir bendradarbiavimo galimybės sprendžiant aktualias problemas vaiko gerovės srityje.

Renginio dalyviaiRenginio dalyviai

2016 m. gruodžio 15 d. Trakų raj. savivaldybėje organizuotas ataskaitinis NVO vaikams konfederacijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo vienijamų organizacijų nariai, valdybos nariai, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovai (iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Rokiškio raj., Švenčionių raj. savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai, Širvintų raj. savivaldybės administracijos atstovai, kt.). Renginys pavadintas „Socialinė partnerystė vaiko gerovės politikos kontekste“, tokiu būdu siekiant paskatinti dalyvius diskutuoti apie dabartinius iššūkius vaiko gerovės srityje Lietuvoje bei tolimesnės partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių plėtojimą. Pirmoje renginio dalyje skaityti 6 pranešimai, susiję su skirtingomis problemomis vaiko gerovės srityje. Antroje renginio dalyje pristatyta NVO vaikams konfederacijos veikla 2016 m., pagrindiniai pasiekimai vaiko gerovės ir JT Vaiko teisių konvencijos nuostatų sklaidos srityje, taip pat, planuojamos veiklos kryptys ir strategija 2017 m.

dalis renginio dalyvių

Dalis renginio dalyvių, kartu su svečiais iš Norvegijos Karalystės

Kviečiame susipažinti ir su kai kuriais renginio pranešimais:

2016 m. liepos 27 d. organizuota spaudos konferencija „Iššifruojant sunkiai ištariamą žodį deinstitucionalizacija“, kurioje dalyvavo televizijos, spaudos ir internetinių naujienų ir informacijos šaltinių atstovai. Konferencijos metu pristatyta nevyriausybinių organizacijų pozicija dėl Lietuvoje vykstančio vaiko globos pertvarkos proceso, dėl galimybių plėtoti paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus ir dėl dabartinių iššūkių vaiko gerovės srityje. Po spaudos konferencijos pasirodė straipsniai lzinios.lt, Delfi ir kituose informacijos portaluose, duotas interviu LRT televizijai. Keletą jų rasite žemiau (spauskite ant nuorodų, norėdami susipažinti su pranešimų turiniu):

Dalyvauta ir kitų institucijų renginiuose, vaiko gerovės klausimais. Rugsėjo mėn. dalyvauta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuotame susitikime su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurio metu pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo platformos, siekiant spręsti problemas susijusias su narkotinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu. Šį susitarimą pasirašė ir NVO vaikams konfederacija. Vėliau, NVO vaikams konfederacijos atstovai dalyvavo Departamento organizuotame pažintiniame vizite į Suomiją, kurio metu susipažinta su institucijomis ir organizacijomis, teikiančiomis pagalbą, paslaugas ir vykdančiomis prevencinę veiklą, dirbant su vaikais, priklausomais nuo alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų arba esančiais tokių priklausomybių rizikoje. Vizite dalyvavo ir kiti partneriai – Priklausomybės lygų gydymo centras, Ukmergės, Vilniaus, Šalčininkų ir Elektrėnų savivaldybės. Po vizito buvo organizuota apskrito stalo diskusijoje „Vietos savivaldos modelis dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir priklausomais asmenis, identifikuojant gerosios praktikos modelius Šiaurės šalyse“. Renginio metu NVO vaikams konfederacijos atstovas skaitė pranešimą tema „Nevyriausybinės organizacijos – tikrasis partneris dirbant su šeimomis. Perspektyva, remiantis Šiaurės šalių gerovės modeliu“.

Dalyvauta ir LR Prezidentūros organizuotose susitikimuose su Kauno apskrities ir Alytaus apskrities savivaldybių atstovais. Susitikimo metu aptarti šių apskričių savivaldybių veiksmai ir planai, skatinant įvaikinimą ir globą, teikiant pagalbą globėjams ir įvaikintojams, plėtojant paslaugas šeimoms ir vaikams, ir sprendžiant aktualias problemas vaiko gerovės srityje. Pateikta nevyriausybinių organizacijų pozicija dėl aptartų problemų ir bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi galimybės.

Parengtos informacinės ir reprezentacinės priemonės:

 • 2017 m. stalo kalendorius, kuriame taip pat galima rasti informaciją apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir vaiko teises
 • NVO vaikams konfederacijos metinė ataskaita
 • Atnaujinta NVO vaikams konfederacijos interneto svetainė ir profilis socialiniame tinkle

2017 metais projekto įgyvendinimas prasidėjo nuo vidinių mokymų, skirtų NVO vaikams konfederacijos jungiamų nevyriausybinių organizacijų atstovams. Nors nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje pradėjo kurtis nuo pat valstybės nepriklausomybės atkūrimo, daugelis jų vis dar stokoja galimybių stiprinti tokius svarbius įgūdžius kaip organizacijos valdymas, lėšų paieška, strateginis planavimas, sėkminga komunikacija, kt. Būtent šioms temoms ir buvo skirti vidiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 15 dalyvių. Taip pat, mokymų metu atliktas NVO konfederacijos vaikams veiklos vertinimas ir parengtos tolimesnės veiklos gairės.

Birželio 1-ąją – Tarprautinę vaikų gynimo dieną – vaikus ir suaugusius laukė šventė. Tai – jau tradiciniu tapęs “Geriausio vaiko draugo” renginys, kitaip dar vadinamas “Vaikų žvaigždynas”. 2017 metais renginys vyko Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Kaip ir kiekvienais metais, išrinkti 5 geriausi vaiko draugai – visuomenės veikėjai, kurie savo veikla prisidėjo prie vaiko gerovės Lietuvoje skatinimo. Tarp apdovanotų – ir J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Po apdovanojimų, visų svečių laukė Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Kaulinis senis ant geležinio kalno“.

 

Rugsėjo 7-8 d. Trakų raj. savivaldybėje vyko mūsų jau kelerius metus organizuojamas nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų forumas. Šiais metais forumas buvo skirtas aptarti prevencinę ir intervencinę veiklą (paslaugos ir pagalba), prieinamą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie turi priklausomybę nuo alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų arba gyvena šeimose, kuriose šeimos nariai turi tokią priklausomybę. Šiais metais prie renginio prisijungė LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, o taip pat mums talkino puikūs partneriai – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

Dėka projekto ir skirto finansavimo, taip pat galėjome aktyviai vykdyti advokacinę veiklą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą Lietuvoje:

– dalyvavome nacionalinės NVO Tarybos susitikimuose – jų metu teikėme pasiūlymus dėl nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje stiprinimo, tinkamų sąlygų šių organizacijų veiklai sudarymo. Tokiu būdu siekėme vykdyti stebėseną, kiek palankios sąlygos yra kuriamos nevyriausybinėms organizacijoms mūsų šalyje.

– Dalyvavome LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje NVO tarybų konferencijoje. Konferencijos metu mūsų organizacijos vadovė Elena Urbonienė skaitė pranešimą apie bendruomeninių paslaugų plėtrą ir galimybes nevyriausybinėms organizacijoms įsitraukti į šių paslaugų teikimą.

– Dalyvavome LR Prezidentūros organizuotuose susitikimuose Lietuvos regionuose, skirtuose aptarti Lietuvoje vykdomą vaiko globos sistemos pertvarką. Susitikimų metu buvo siekiama plėtoti naujus ryšius su savivaldybėmis; taip pat, susitikimų metu pristatėme savo nuomonę ir rekomendacijas, susijusias su tuo, kas yra bendruomeninės paslaugos, kaip jos turėtų būti plėtojamos, kaip įtraukti į paslaugų teikimą ir plėtrą nevyriausybines organizacijas.

– Dalyvavome Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo visuotiniame susirinkime, prie kurio prisijungė ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, kuris pabrėžė nevyriausybinių organizacijų svarbą. Susirinkimo metu su nevyriausybinių organizacijų atstovais tartasi, kaip nevyriausybinis sektorius galėtų dar labiau prisidėti teikiant paslaugas šeimai. Mūsų organizacijos vadovė Elena Urbonienė buvo paskirta eiti Tinklo valdybos nario pareigas dar vieną kadenciją.

– Aktyviai dalyvavome LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto klausymuose, kurių metu buvo svarstomas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir siūlomos pataisos. Klausymų metu pareiškėme savo nuomonę dėl vaiko teisių sistemos centralizavimo, budinčių globėjų, kitų siūlomų pataisų.

– Prisijungėme ir prie tarptautinių renginių – mūsų organizacijos atstovai dalyvavo Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN) Vykdomojo komiteto susitikime Vokietijoje; tarptautinėje konferencijoje Briuselyje, skirtoje aptarti skurdo mažinimo strategijas ES šalyse; Baltijos jūros valstybių tarybos organizuotame tarptautiniame renginyje Sankt Peterburge, skirtame prekybos vaikais ir vaikų išnaudojimo prevencijos temai.

Taip pat džiaugiamės, kad dėka projekto galėjome plėsti ir mūsų bendradarbiavimo ryšius – projekto metu pasirašėme naujas bendradarbiavimo sutartis su vietos savivaldybėmis, prie mūsų organizacijos prisijungė nauji nariai – Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios vaikų, negalią turinčių asmenų srityje.

Viso, projekte sudalyvavo 452 dalyviai.