Apie narius


Nariai – ilgametę patirtį įvairiose vaiko gerovės srityse veikiančios organizacijos. Pateikiame kai kurių jų pristatymus.

Pagalbą ir reabilitaciją teikiančios organizacijos

Lietuvos telefoninių psichologinių pagalbos tarnybų asociacija (LTPPTA), skėtinė organizacija, įkurta 1996 m., o 2000 m. priimta į Tarptautinę skubios telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociaciją (IFOTES) tikrąja nare. LTPPTA jungia 20 narių.

VšĮ „Apsisprendimas“, įsteigta 2000 m. veikianti narkomanijos prevencijos srityje, socialinių problemų, asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis bei kitiems asmenims, kuriems reikalinga kvalifikuota socialinė, psichologinė bei pedagoginė pagalba.

Dienos centrai bei asmenybės ugdymo, laisvalaikio centrai

Lietuvos vaikų draugų asociacija (AMADE-Lietuva). Įkurta 1992 m ir yra pasaulinės vaikų draugų asociacijos narė; rūpinasi rėmimu visų organizacijų ir asmenų, kurie siekia užtikrinti fizinę, moralinę ir dvasinę vaikų gerovę visame pasaulyje, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės ar religijos.

VšĮ „Rafaelis”. 2001 m. programos „Aš esu…“ pagrindu įsteigta inovatyvių programų studija „Rafaelis“, kurios veikla nukreipta į asmenybės ugdymą. Šiuo metu pagal „Rafaelio“ asmenybės ugdymo programą Lietuvoje dirba 14 dienos centrų, joje kasmet dalyvauja apie 600 vaikų. Yra narė tokių organizacijų, kaip Lietuvos Nacionalinė UNESCO komisija, UNESCO klubai; Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas.

VšĮ vaikos globos agentūra „Cyrulis“. Vaikų dienos užimtumo ir socialinės paramos centras „Cyruliukai“. Vaikų, laisvanoriškai lankančių šį centra, užimtumas, jų socializacija. Savanorių pedagoginė – socialinė veikla.

VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“. Įkurtas 1998 m. glaudžiai bendradarbiaujant Vilniaus moterų klubui „Devyndarbė“ bei Alandų salų Taikos institutui (Suomija). Visa „Nendrės“ veikla paremta aktyviu įsitraukimu, idealais bei konkrečiomis strategijomis siekiant plėtoti demokratinį dalyvavimą, saugumą bei lygiateisiškumą.

Socialinės tarnystės savanoriai (SOTAS). Viešoji įstaiga, kurios pagrindinė misija yra skatinti savanorystę ir veiklą socialinėje bei kultūrinėje srityse, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo gyvenimo kokybės gerinimui, įkurta 2002 m.

Religinės organizacijos

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga. Nevyriausybinė organizacija, įkurta 1996 m., jungia švietimo ir kultūros darbuotojus, studentus, moksleivius, dalyvaujančius pilietinės visuomenės, kultūros, jaunimo prevencijos, švietimo projektuose. LJKS turi penkis skyrius Lietuvoje, priklauso Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, Pasaulio YMCA (Jaunųjų krikščionių vyrų asociacija), YWCA (Jaunųjų krikščionių moterų asociacija), YMCA ir YWCA Europos aljansams.

Paramos ir labdaros organizacijos

Labdaros fondas „Vienybė“. Įkurtas 1994 m., kaupia lėšas ir kitokią paramą kultūrinėms-švietėjiškoms programoms įgyvendinti.

Lietuvos vaikų fondas. Įkurtas 1998 m. Fondo misija – padėti vaikams. Pagrindiniai uždaviniai propaguoti ir remti šeimas, paėmusias globoti ir ugdyti našlaičius, bei vaikus netekusius tėvų globos, teikti jiems ir nukentėjusiems nuo nelaimių vaikams paramą, remti globos įstaigas našlaičiams ir vaikams, likusiems be tėvų globos, ugdyti ir kt.

Vaikų globa, pedagogika užsiimančios organizacijos

VšĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“. Globos namai įkurti 1996 m.; organizuoja socialinės globos ir dienos užimtumo paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos grupės vaikams ir jų tėvams.

LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“. SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija yra politine ir religine prasme nepriklausomos organizacijos SOS-Kinderdorf International, padedančios tėvų globos netekusiems vaikams, narė. Vykdomi projektai: SOS vaikų kaimas, SOS jaunimo namai, SOS darželis, SOS Karklės vaikų poilsiavietė, Šeimos stiprinimo projektai.
Socialinių darbuotojų bendradarbiavimas:

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (LSPA) – yra nevyriausybinė nepelno organizacija, įsteigta 2002 m. LSPA – tai savanoriškas socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų ir socioedukacinio darbo specialistų susivienijimas.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija. Tai visuotinė organizacija, įkurta 1994 m. Tikslai: propaguoti demokratijos idėjas visuomenėje, įtakoti švietimo kaitą, rengti jaunąją kartą aktyviai kurti demokratinę visuomenę.