info@nvovaikamskonfederacija.lt

Vykdomi projektai

Projektas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2020 metais projektas

Vykdymo laikotarpis: 2020 m. sausis– gruodis.

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nuo 2020 m. sausio mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą  Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo  projektą. Pagrindinis šio projekto tikslas – kuo aktyviau dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje.

Projekte planuojamos veiklos:

– Konfederacija dalyvaus 9-ių valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje – tai:

 1. Nevyriausybinių organizacijų taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
 2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas (LR Finansų ministerija);
 3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
 4. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinė stebėsenos grupė (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
  5. 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisija (LR Finansų ministerija);
 5. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupė (LR Sveikatos apsaugos ministerija);
 6. Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komitetas (Sveikatos apsaugos ministerija);
 7. Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
 8. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas (Sveikatos apsaugos ministerija).

Taip pat, planuojama dalyvauti valstybinių institucijų (LR Prezidentūros, LR Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų posėdžiuose, pasitarimuose, kitose darbo grupėse, padedant valstybei spręsti vaikų gerovės ir šeimos problemas šalyje;

– Konfederacija tęs tyrimus vaiko gerovės srityje ir bus atliktas tyrimas dėl vaiko gerovės politikos pokyčių vaiko teisių apsaugos reformos Lietuvoje kontekste ir perspektyvų bei galimybių NVO perdavimo viešųjų paslaugų;

– Konfederacija bendradarbiaus pagal 15 pasirašytų sutarčių su savivaldybėmis – Akmenės, Anykščių, Kaišiadorių, Kauno, Molėtų, Rokiškio, Šakių, Švenčionių, Širvintų, Ukmergės, Utenos, Vilniaus rajonų, Kalvarijų ir Klaipėdos miestų, pertvarkant vaikų socialinę globą ir plėtojant viešąsias bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams. Bus teikiamos konsultacijos, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas;

– Konfederacija organizuos 4 mokymus, kurių metu bus tobulinama pačios Konfederacijos darbuotojų instituciniai gebėjimai ir Konfederacijos narių kompetencija bei administraciniai gebėjimai, siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės;

– Konfederacija organizuos 2 mokymus savivaldybių ir jose veikiančių NVO atstovams siekiant stiprinti bendradarbiavimo mechanizmus su savivaldybėmis, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo viešųjų paslaugų teikime savivaldybėse;– Konfederacija organizuos jau tradiciniu tapusį forumą, kurio metu bus nagrinėjami vaiko teisių užtikrinimo ir vaiko gerovės politikos pokyčiai svarbiausiose srityse –sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos;

– Konfederacija rengs garso podkastus (tinklalaides) ir vaizdo skirtukus (animacijas) vaiko teisių užtikrinimo klausimais.

 

Projektas “Vaiko gerovė: tarp teorijos ir praktikos”

Projektas: “Vaiko gerovė: tarp teorijos ir praktikos”

Vykdymo laikotarpis: 2019 m. kovas – gruodis
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nuo 2019 m. kovo mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą  Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje.

Pagrindinis šio projekto tikslas – Organizuoti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje.

Projekto uždaviniai:

1. parengti ir išplatinti informacines priemones apie JT Vaiko teisių konvenciją ir jos reikšmę vaikystės apsaugai;

2. organizuoti tradiciniais tapusius kasmetinius renginius – „Vaikų žvaigždyną“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės (savivaldybių) institucijų forumą – skirtus skatinti diskusijas aktualiais vaiko gerovės klausimais;

3. vykdyti advokacinę veiklą vaiko gerovės srityje.

Finansavimo suma – 17 925 Eur.

socmin

 

Projektas „Partnerystė vaiko gerovei“

NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti projektą – „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008

Projektu siekiama didinti Konfederacijos ir jos narių įtrauktį į viešojo valdymo sprendimų priėmimą vaiko gerovės srityje įgyvendinant veiklas:

– parengti Komentarą (alternatyvią ataskaitą) Jungtinėms Tautoms su 3 sisteminiais pasiūlymais Vyriausybei dėl Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje;
– dalyvauti 9 valstybės institucijų (ministerijų – Finansų, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo) patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių darbe ir teikti siūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, reikalingų keisti, formuoti ir įgyvendinti vaiko gerovei reikalingus valstybės politikos pokyčius;
– plėtoti bendradarbiavimą su 16 savivaldybių ir stiprinti bendradarbiavimo mechanizmus su jomis, teikti pasiūlymus dėl viešųjų sprendimų priėmimo ir NVO įtraukimo pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą, plėtojant bendruomenines paslaugas;

-tobulinti mokymuose Konfederacijos ir jos narių (NVO) atstovų kompetencijas vaiko gerovės srityje, gerinti jų administracinius gebėjimus siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo sprendimų priėmime;
– organizuoti Komentaro (alternatyvios ataskaitos) Jungtinėms Tautoms dėl Vaiko teisių konvenciją įgyvendinimo Lietuvoje viešus pristatymus renginiuose, apskrito stalo diskusijose, Jungtinių Tautų Vaiko teisų komitete.
Projekto veiklos paskatins Konfederacijos atstovus pagerinti savo kompetenciją ir žinias bei aktyviai įsitraukti į viešojo valdymo procesus sprendžiant vaiko gerovės klausimus.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia       2018-11-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga       2021-05-05

Projektui skirtos finansavimo lėšos – 157 514,42 Eur

Logo ESFA

Projektas “Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje”

Nuo 2018-04-05 d. NVO vaikams konfederacija įgyvendina projektą „Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje“, projekto kodas Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-02-0050, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė – 173.552,19 Eur.

Skirta paramos lėšų – 144.389,79 Eur.

Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Projektas yra tiesiogiai orientuotas į žmonių su negalia socialinės atskirties mažinimą ir jų galimybių integruotis į darbo rinką sukūrimą. Projektas įgyvendinamas Vilniaus apskrities penkiose savivaldybėse (Vilniaus, Elektrėnų, Širvintų, Švenčionių ir Trakų savivaldybėse). Projekte numatytu veiklų kompleksu – psichologiniu konsultavimu, profesiniu mokymu ir įsidarbinimo konsultavimu, siekiama padidinti žmonių su negalia galimybes integruotis į darbo rinką, įtraukti tokius asmenis į nuolatinę bendraminčių bendruomenę, kur jie jaučiasi palaikomi ir skatinami. Numatoma, kad bendras dalyvių skaičius – 265 asmenys gyvenantys Vilniaus apskrityje.

Logo ESFA

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

regular_socminProjektas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektas
Vykdymo laikotarpis: 
2017 m. rugsėjis – gruodis
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektą. Pagrindinis šio projekto tikslas – kuo aktyviau dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje.

Projekto rėmuose planuojamos veiklos:
– dalyvavimas 6-ių valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių darbe – tai:
1. Nevyriausybinių organizacijų taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas (LR Finansų ministerija)
3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
4. Institucinės globos pertvarkos stebėsenos darbo grupė (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
5. 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisija (LR Finansų ministerija)
6. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupė (LR Sveikatos apsaugos ministerija)
Taip pat, planuojama dalyvauti valstybinių institucijų (LR Prezidentūros, LR Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų posėdžiuose, pasitarimuose, kitose darbo grupėse, padedant valstybei spręsti vaikų gerovės ir šeimos  problemas šalyje;

– teisės aktų, valstybės ir savivaldybių įgyvendinamos vaiko gerovės politikos analizė, siūlymų rengimas ir teikimas, kaip keisti, formuoti ir įgyvendinti vaiko gerovei naudingus valstybės politikos pokyčius;

– bendradarbiavimo plėtra pagal 5 pasirašytas sutartis su Akmenės raj., Anykščių raj., Švenčionių raj., Rokiškio raj., Širvintų raj. savivaldybėmis, pertvarkant vaikų socialinę globą ir plėtojant viešąsias bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams. Iki 2017 metų pabaigos planuojama, kad Konfederacija pasirašys bendradarbiavimo sutartis ir su naujomis savivaldybėmis – Šalčininkų raj. ir Šakių raj.taip pat bendradarbiaus su Marijampolės raj., Utenos, Pasvalio raj., Kupiškio raj., Kelmės raj. savivaldybėmis, siekiant pasirašyti bendradarbiavimo sutartis kitais metais;

– Švenčionių ir Širvintų raj. savivaldybėse bus atliktos analizės, kurių metu bus įvertinta vaiko teisių apsaugos padėtis, nustatytas bendruomenėje reikalingų paslaugų poreikis šeimai ir vaikams. Taip pat, bus teikiamos konsultacijos, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas. Bus parengtas bendruomeninių paslaugų planas (įskaitant socialinių paslaugų planą), kuris bus pristatytas savivaldybių taryboms ir valstybės institucijoms, pateikti pasiūlymai dėl bendruomeninių paslaugų plėtros;

– specialūs mokymai, kurių metu bus tobulinama Konfederacijos narių kompetencija ir administraciniai gebėjimai, siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo viešųjų paslaugų teikime savivaldybėse.


regular_socmin

Projektas: Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link

Vykdymo laikotarpis: 2016 m. liepos – gruodžio mėn.
Projekto pratęsimas: 2017 m. vasario – gruodžio mėn.

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Skirtas finansavimas:

 • 2016 m. – 15 563,00 EUR
 • 2017 m. – 15 563,00 EUR

2016 m. liepos mėn. NVO vaikams konfederacija pradeda vykdyti projektą “Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link”, su finansine Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama. Projekto tikslas – užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu. Kaip žinia, NVO vaikams konfederacija jungia 86 nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaikams ir su vaikais – gebėjimų stiprinimas tinkamai atstovauti savo nariams ir jų interesams yra vienas iš pagrindinių Konfederacijos siekių. Projekto vykdymas pratęstas ir 2017 m. – nuo vasario mėn. toliau yra vykdomos veiklos, skirtos stiprinti nevyriausybines organizacijas, skatinti dialogą tarp nevyriausybinio ir valstybinio sektorių.

2016 m. projekto metu įgyvendintos šios veiklos:

 • organizuotas jau tradiciniu tapęs nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, forumas
 • organizuotas ataskaitinis NVO vaikams konfederacijos suvažiavimas
 • parengtos viešinimo ir reprezentacinės priemonės (metinė ataskaita ir 2017 m. kalendoriai), kurių pagalba buvo viešinama tiek Konfederacijos veikla, tiek informacija apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, vaiko teises, vaiko gerovę
 • dalyvauta kitų organizacijų ir institucijų renginiuose, vaiko teisių ir vaiko gerovės klausimais.

2017 m. planuojamos šios projekto veiklos:

 • vidiniai mokymai NVO vaikams konfederacijos nariams – nevyriausybinėms organizacijoms. Planuojama, kad mokymai apims tokias temas kaip marketingas, organizacijos valdymas (metinių planų rengimas, strategijos kūrimas, komunikacija, kt.), lėšų paieška, kt.;
 • “Vaikų žvaigždynas” – tradicinis NVO vaikams konfederacijos renginys, kurio metu apdovanojami pačių vaikų išrinkti “vaikų draugai” – asmenys, kurie savo darbu prisidėjo prie vaiko gerovės, svarbių pokyčių vaikų gyvenime;
 • planuojama tęsti ir nevyriausybinių organizacijų bei valstybinių institucijų forumą, kuris 2017 m. bus skirtas vaikų ir jaunų žmonių, priklausomų nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų ir jiems prieinamos pagalbos, paslaugų, temai;
 • kaip ir praeitais metais, planuojama tęsti ir advokacinę veiklą – skatinti svarbius sprendimus vaiko gerovės srityje, atstovauti nevyriausybinėms organizacijoms.

O štai kaip mums sekėsi įgyvendinti projektą 2016 metais!

2016 m. rugsėjo 8-9 d., Trakų raj. savivaldybėje organizuotas ir įgyvendintas nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų forumas „Vaikai ir šeimos bendruomenėje: pokyčiai ir galimybės“. Forume dalyvavo LR Seimo, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, atskirų ministerijų, vietos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių ir administracijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų bei įstaigų atstovai. Renginio metu skaitytas pranešimas „Vaikystė Lietuvoje: kokiais keliais einame link vaiko gerovės?“. Vėliau, vyko diskusija, kurios metu aptarti svarbiausi įvykiai, klausimai ir bendradarbiavimo galimybės sprendžiant aktualias problemas vaiko gerovės srityje.

Renginio dalyviai

2016 m. gruodžio 15 d. Trakų raj. savivaldybėje organizuotas ataskaitinis NVO vaikams konfederacijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo vienijamų organizacijų nariai, valdybos nariai, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovai (iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Rokiškio raj., Švenčionių raj. savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai, Širvintų raj. savivaldybės administracijos atstovai, kt.). Renginys pavadintas „Socialinė partnerystė vaiko gerovės politikos kontekste“, tokiu būdu siekiant paskatinti dalyvius diskutuoti apie dabartinius iššūkius vaiko gerovės srityje Lietuvoje bei tolimesnės partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių plėtojimą. Pirmoje renginio dalyje skaityti 6 pranešimai, susiję su skirtingomis problemomis vaiko gerovės srityje. Antroje renginio dalyje pristatyta NVO vaikams konfederacijos veikla 2016 m., pagrindiniai pasiekimai vaiko gerovės ir JT Vaiko teisių konvencijos nuostatų sklaidos srityje, taip pat, planuojamos veiklos kryptys ir strategija 2017 m.

IMG_7926

Dalis renginio dalyvių, kartu su svečiais iš Norvegijos Karalystės

Kviečiame susipažinti ir su kai kuriais renginio pranešimais:

2016 m. liepos 27 d. organizuota spaudos konferencija „Iššifruojant sunkiai ištariamą žodį deinstitucionalizacija“, kurioje dalyvavo televizijos, spaudos ir internetinių naujienų ir informacijos šaltinių atstovai. Konferencijos metu pristatyta nevyriausybinių organizacijų pozicija dėl Lietuvoje vykstančio vaiko globos pertvarkos proceso, dėl galimybių plėtoti paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus ir dėl dabartinių iššūkių vaiko gerovės srityje. Po spaudos konferencijos pasirodė straipsniai lzinios.lt, Delfi ir kituose informacijos portaluose, duotas interviu LRT televizijai. Keletą jų rasite žemiau (spauskite ant nuorodų, norėdami susipažinti su pranešimų turiniu):

Dalyvauta ir kitų institucijų renginiuose, vaiko gerovės klausimais. Rugsėjo mėn. dalyvauta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuotame susitikime su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurio metu pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo platformos, siekiant spręsti problemas susijusias su narkotinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu. Šį susitarimą pasirašė ir NVO vaikams konfederacija. Vėliau, NVO vaikams konfederacijos atstovai dalyvavo Departamento organizuotame pažintiniame vizite į Suomiją, kurio metu susipažinta su institucijomis ir organizacijomis, teikiančiomis pagalbą, paslaugas ir vykdančiomis prevencinę veiklą, dirbant su vaikais, priklausomais nuo alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų arba esančiais tokių priklausomybių rizikoje. Vizite dalyvavo ir kiti partneriai – Priklausomybės lygų gydymo centras, Ukmergės, Vilniaus, Šalčininkų ir Elektrėnų savivaldybės. Po vizito buvo organizuota apskrito stalo diskusijoje „Vietos savivaldos modelis dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir priklausomais asmenis, identifikuojant gerosios praktikos modelius Šiaurės šalyse“. Renginio metu NVO vaikams konfederacijos atstovas skaitė pranešimą tema „Nevyriausybinės organizacijos – tikrasis partneris dirbant su šeimomis. Perspektyva, remiantis Šiaurės šalių gerovės modeliu“.

Dalyvauta ir LR Prezidentūros organizuotose susitikimuose su Kauno apskrities ir Alytaus apskrities savivaldybių atstovais. Susitikimo metu aptarti šių apskričių savivaldybių veiksmai ir planai, skatinant įvaikinimą ir globą, teikiant pagalbą globėjams ir įvaikintojams, plėtojant paslaugas šeimoms ir vaikams, ir sprendžiant aktualias problemas vaiko gerovės srityje. Pateikta nevyriausybinių organizacijų pozicija dėl aptartų problemų ir bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi galimybės.

Parengtos informacinės ir reprezentacinės priemonės:

 • 2017 m. stalo kalendorius, kuriame taip pat galima rasti informaciją apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir vaiko teises
 • NVO vaikams konfederacijos metinė ataskaita
 • Atnaujinta NVO vaikams konfederacijos interneto svetainė ir profilis socialiniame tinkle Facebook.

2017 metų veiklas galite sekti čia bei mūsų profilyje socialiniame tinkle Facebook!

2017 metais projekto įgyvendinimas prasidėjo nuo vidinių mokymų, skirtų NVO vaikams konfederacijos jungiamų nevyriausybinių organizacijų atstovams. Nors nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje pradėjo kurtis nuo pat valstybės nepriklausomybės atkūrimo, daugelis jų vis dar stokoja galimybių stiprinti tokius svarbius įgūdžius kaip organizacijos valdymas, lėšų paieška, strateginis planavimas, sėkminga komunikacija, kt. Būtent šioms temoms ir buvo skirti vidiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 15 dalyvių. Taip pat, mokymų metu atliktas NVO konfederacijos vaikams veiklos vertinimas ir parengtos tolimesnės veiklos gairės.

Birželio 1-ąją – Tarprautinę vaikų gynimo dieną – vaikus ir suaugusius laukė šventė. Tai – jau tradiciniu tapęs “Geriausio vaiko draugo” renginys, kitaip dar vadinamas “Vaikų žvaigždynas”. 2017 metais renginys vyko Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Kaip ir kiekvienais metais, išrinkti 5 geriausi vaiko draugai – visuomenės veikėjai, kurie savo veikla prisidėjo prie vaiko gerovės Lietuvoje skatinimo. Tarp apdovanotų – ir J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Po apdovanojimų, visų svečių laukė Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Kaulinis senis ant geležinio kalno“.
Capture IMG_9425

Rugsėjo 7-8 d. Trakų raj. savivaldybėje vyko mūsų jau kelerius metus organizuojamas nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų forumas. Šiais metais forumas buvo skirtas aptarti prevencinę ir intervencinę veiklą (paslaugos ir pagalba), prieinamą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie turi priklausomybę nuo alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų arba gyvena šeimose, kuriose šeimos nariai turi tokią priklausomybę. Šiais metais prie renginio prisijungė LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, o taip pat mums talkino puikūs partneriai – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

21314673_493605781005354_1500566656806013143_n 21430218_493605837672015_1238674549259663546_n 21314673_493605781005354_1500566656806013143_n

Dėka projekto ir skirto finansavimo, taip pat galėjome aktyviai vykdyti advokacinę veiklą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą Lietuvoje:
dalyvavome nacionalinės NVO Tarybos susitikimuose – jų metu teikėme pasiūlymus dėl nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje stiprinimo, tinkamų sąlygų šių organizacijų veiklai sudarymo. Tokiu būdu siekėme vykdyti stebėseną, kiek palankios sąlygos yra kuriamos nevyriausybinėms organizacijoms mūsų šalyje.
Dalyvavome LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje NVO tarybų konferencijoje. Konferencijos metu mūsų organizacijos vadovė Elena Urbonienė skaitė pranešimą apie bendruomeninių paslaugų plėtrą ir galimybes nevyriausybinėms organizacijoms įsitraukti į šių paslaugų teikimą.
Dalyvavome LR Prezidentūros organizuotuose susitikimuose Lietuvos regionuose, skirtuose aptarti Lietuvoje vykdomą vaiko globos sistemos pertvarką. Susitikimų metu buvo siekiama plėtoti naujus ryšius su savivaldybėmis; taip pat, susitikimų metu pristatėme savo nuomonę ir rekomendacijas, susijusias su tuo, kas yra bendruomeninės paslaugos, kaip jos turėtų būti plėtojamos, kaip įtraukti į paslaugų teikimą ir plėtrą nevyriausybines organizacijas.
Dalyvavome Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo visuotiniame susirinkime, prie kurio prisijungė ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, kuris pabrėžė nevyriausybinių organizacijų svarbą. Susirinkimo metu su nevyriausybinių organizacijų atstovais tartasi, kaip nevyriausybinis sektorius galėtų dar labiau prisidėti teikiant paslaugas šeimai. Mūsų organizacijos vadovė Elena Urbonienė buvo paskirta eiti Tinklo valdybos nario pareigas dar vieną kadenciją.
– Aktyviai dalyvavome LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto klausymuose, kurių metu buvo svarstomas Lietuvos
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir siūlomos pataisos. Klausymų metu pareiškėme savo nuomonę dėl vaiko teisių sistemos centralizavimo, budinčių globėjų, kitų siūlomų pataisų.
Prisijungėme ir prie tarptautinių renginių – mūsų organizacijos atstovai dalyvavo Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN) Vykdomojo komiteto susitikime Vokietijoje; tarptautinėje konferencijoje Briuselyje, skirtoje aptarti skurdo mažinimo strategijas ES šalyse; Baltijos jūros valstybių tarybos organizuotame tarptautiniame renginyje Sankt Peterburge, skirtame prekybos vaikais ir vaikų išnaudojimo prevencijos temai.

Taip pat džiaugiames, kad dėka projekto galėjome plėsti ir mūsų bendradarbiavimo ryšius – projekto metu pasirašėme naujas bendradarbiavimo sutartis su vietos savivaldybėmis, prie mūsų organizacijos prisijungė nauji nariai – Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios vaikų, negalią turinčių asmenų srityje.

Viso, projekte sudalyvavo 452 dalyviai.