ProjektasNevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2023 metais projektas „NVO institucinis stiprinimas plečiant bendruomenines viešąsias paslaugas vaikams ir šeimai“

Vykdymo laikotarpis: 2023 m. sausio – gruodžio mėn.

Finansavimo suma – 67000 Eur.

Finansavimo šaltinis: NVO rėmimo fondas.

2023 m. NVO vaikams konfederacija įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo  projektą „NVO institucinis stiprinimas plečiant bendruomenines paslaugas vaikams ir šeimai“.

Projekto tikslas – siekti veiksmingos NVO veiklos, plėtojant NVO  bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir padedant joms formuoti bei įgyvendinti veiksmingą valstybės politiką vaiko gerovės srityje, stiprinant Konfederacijos narių kompetencijas ir institucinius gebėjimus bei įtraukiant NVO į viešųjų paslaugų teikimą vaikams ir šeimai, atstovavimą ir dalyvavimą priimant sprendimus bei savanoriškos veiklos organizavimą.

Įgyvendinant projektą vykdomos veiklos:

 • Konfederacija dalyvaus 15-os valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje:
 1. Nevyriausybinių organizacijų taryboje.
 2. 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitete.
 3. Tarpžinybinės vaiko gerovės taryboje.
 4. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinėje stebėsenos grupėje.
 5. 2014 – 2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisijoje.
 6. Tarpinstitucinėje įvaikinimo komisijoje.
 7. Bazinio paslaugų šeimai paketo projektui parengti darbo grupėje.
 8. Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komitete.
 9. Darbo grupėje klausimams, susijusiems su Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu.
 10. Vaikų įtraukiojo ugdymo darbo grupėje.
 11. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupėje.
 12. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitete.
 13. Vilniaus miesto NVO taryboje.
 14. Psichikos sveikatos puoselėjimo taryboje.
 15. Švietimo įstatymo Nr. I-489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo koordinavimo grupėje.
 • Bus stiprinamas bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei kitomis NVO: 1) pasirašyta 1 bendradarbiavimo sutartis su savivaldybėmis; 2) pasirašyta 1 bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga; 3) organizuoti mokymai vietos bendruomenių organizacijoms dėl viešųjų paslaugų plėtros vaikams ir šeimai (pagal parengtą advokacijos strategiją), 100 dalyvių; 4) organizuotas kasmetinis forumas vaiko teisių padėties Lietuvoje klausimais Trakuose, 70 dalyvių.
 • Bus parengtas garsinis podkastas (30 min. trukmės) apie skirtingų sektorių bendradarbiavimo patirtį, kuris bus platinamas Konfederacijos internetiniame puslapyje, Youtube kanale.
 • Konfederacija bendradarbiaus ir dalyvaus European Social Network ir „Child Rights Connect“ tinklų veiklose. Su 2 tarptautinėmis organizacijomis (European Social Network, Child Rights Connect) bus vykdomos dvi veiklos: 1) bus derinamas ir parengtas straipsnis European Social Network tinklui (www.esn-eu.org) apie viešųjų paslaugų plėtrą vaikams Lietuvoje; 2) bus vykdomos dvi mokomosios konsultacijos su Child Rights Connect tinklu dėl NVO komentarų rengimo valstybių teikiamoms ataskaitoms, valstybėms įgyvendinant vaiko teisių konvenciją, 2 konsultacijos, 10 dalyvių.
 • Konfederacijos nariams buvo organizuoti 2 nuotoliniai mokymai (30 dalyvių) kompetencijoms didinti.
 • 2023 metais bus sukurta ir pradėta įgyvendinti advokacijos strategija dėl vietos bendruomenių organizacijų įtraukimo į viešųjų paslaugų teikimą vaikams ir šeimai.
 • Konfederacija atliks tyrimą dėl NVO finansinio tvarumo teikiant viešąsias paslaugas vaikams ir šeimai.
 • Bus tęsiamos 2022 metais pradėtos 3 nuotolinės konsultacijos NVO, teikiančioms paslaugas vaikams ir šeimai, kuriose dalyvaus 150 dalyvių.
 • Bus vykdomi Konfederacijos narių ir kitų NVO, dirbančių vaiko gerovės srityje institucinių gebėjimų 3 nuotoliniai mokymai, kuriuose dalyvaus 90 dalyvių.
 • Bus atlikta analizė dėl savanorių pritraukimo ir savanoriškos veiklos organizavimo NVO, dirbančiose vaikų ir šeimos naudai, parengtos rekomendacijos.