info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Deinstitucionalizacija

Pagrindines mintis apie vaiko globos sistemos pertvarką rasite rasite ČIA.

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Read more

Bendruomeninių paslaugų link: paslaugų prieinamumas neįgaliems vaikams bendruomenėje

Vykdant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą viena iš sričių, kuriai skyrėme dėmesį – vaikai, turintys negalią ir paslaugų prieinamumas bendruomenėse. Bendraudami su savivaldybėmis identifikuojame pagrindinius iššūkius šioje srityje ir parengėme informaciją, apie neįgalių vaikų padėtį Lietuvoje, kurią  rasite ČIA.

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Read more

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektas

regular_socmin

Projektas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektas
Vykdymo laikotarpis: 
2017 m. rugsėjis – gruodis
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektą. Pagrindinis šio projekto tikslas – kuo aktyviau dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje.

Projekto rėmuose planuojamos veiklos:
– dalyvavimas 6-ių valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių darbe – tai:
1. Nevyriausybinių organizacijų taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas (LR Finansų ministerija)
3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
4. Institucinės globos pertvarkos stebėsenos darbo grupė (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
5. 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisija (LR Finansų ministerija)
6. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupė (LR Sveikatos apsaugos ministerija)
Taip pat, planuojama dalyvauti valstybinių institucijų (LR Prezidentūros, LR Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų posėdžiuose, pasitarimuose, kitose darbo grupėse, padedant valstybei spręsti vaikų gerovės ir šeimos  problemas šalyje;

– teisės aktų, valstybės ir savivaldybių įgyvendinamos vaiko gerovės politikos analizė, siūlymų rengimas ir teikimas, kaip keisti, formuoti ir įgyvendinti vaiko gerovei naudingus valstybės politikos pokyčius;

– bendradarbiavimo plėtra pagal 5 pasirašytas sutartis su Akmenės raj., Anykščių raj., Švenčionių raj., Rokiškio raj., Širvintų raj. savivaldybėmis, pertvarkant vaikų socialinę globą ir plėtojant viešąsias bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams. Iki 2017 metų pabaigos planuojama, kad Konfederacija pasirašys bendradarbiavimo sutartis ir su naujomis savivaldybėmis – Šalčininkų raj. ir Šakių raj., taip pat bendradarbiaus su Marijampolės raj., Utenos, Pasvalio raj., Kupiškio raj., Kelmės raj. savivaldybėmis, siekiant pasirašyti bendradarbiavimo sutartis kitais metais;

– Švenčionių ir Širvintų raj. savivaldybėse bus atliktos analizės, kurių metu bus įvertinta vaiko teisių apsaugos padėtis, nustatytas bendruomenėje reikalingų paslaugų poreikis šeimai ir vaikams. Taip pat, bus teikiamos konsultacijos, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas. Bus parengtas bendruomeninių paslaugų planas (įskaitant socialinių paslaugų planą), kuris bus pristatytas savivaldybių taryboms ir valstybės institucijoms, pateikti pasiūlymai dėl bendruomeninių paslaugų plėtros;

– specialūs mokymai, kurių metu bus tobulinama Konfederacijos narių kompetencija ir administraciniai gebėjimai, siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo viešųjų paslaugų teikime savivaldybėse.

Read more

Tęstinė valstybės parama skėtinėms organizacijoms

regular_socminLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija tęsia paramą skėtinėms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia tinklo principu – į bendrą veiklą jungia kitas nevyriausybines organizacijas ir atstovauja šių organizacijų interesams. Tokia parama skiriama jau kelerius metus, pagal Ministerijos kuruojamą programą “Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrankos konkursas“. NVO vaikams konfederacijai finansavimas pagal nurodytą programą skirtas 2016-2018 metams, projektui „Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link“.

Projekto tikslas – užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu.

Šiuo metu NVO vaikams konfederacija turi jau 86 narius – vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vaikams ir su vaikais dirbančias organizacijas.

Nevyriausybinės organizacijos padeda kurti dialogą tarp valstybės ir jos piliečių, aktyvinti visuomenės narių dalyvavimą valstybės valdyme, jos ženkliai prisideda prie socialinių, kultūrinių, ekonominių ir kitų problemų sprendimo. Todėl nevyriausybinės organizacijos yra laikomos vienu iš svarbiausių demokratijos bei laisvos ir atviros visuomenės bruožų. Tuo pačiu, tai, kiek tinkamai ir sėkmingai nevyriausybinės organizacijos gebės atstovauti visuomenės ir atskirų jos grupių interesams, priklauso ir nuo pačių organizacijų kompetencijų bei resursų. Todėl nuolatinis nevyriausybinių organizacijų stiprinimas ir jų palaikymas yra vienas iš didžiausių prioritetų, norint užtikrinti šių organizacijų sėkmingą veiklą ir jų nenutrūkstamą indėlį į visuomenės raidą.

Siekiant šio tikslo ir tęsiant projektą 2017 m., planuojama organizuoti tiek advokacinę veiklą vaiko gerovės srityje, tiek renginius, kurie prisidėtų prie nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo. Vasario-kovo mėn. planuojami vidiniai mokymai, kurių metu bus stiprinami nevyriausybinių organizacijų atstovų įgūdžiai strateginio valdymo, metinio planavimo, komunikacijos srityje. Birželį, Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, planuojamas jau tradiciniu tapęs „Vaikų žvaigždyno“ renginys – jo metu įteikiami apdovanojimai vaikų draugams, t.y., įvairiose srityse dirbantiems asmenims, savo darbu prisidėjusiems prie geresnių sąlygų vaikams kūrimo. O rugsėjį laukia dar vienas tradicinis renginys – nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų forumas, kurio metu kartu nagrinėjamos aktualios problemos vaiko gerovės srityje. Šiais metais forumą planuojama skirti vaikų ir jaunų žmonių priklausomybių nuo alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų temai bei šioje srityje prieinamos pagalbos ir paslaugų aptarimui.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo eigą galite rasti mūsų svetainėje ČIA arba sekti naujienas mūsų profilyje socialiniame tinkle Facebook. O jei susidomėjote bendradarbiavimo ar narystės NVO vaikams konfederacijoje galimybe, visada kviečiame kreiptis el. p. elena.urboniene11@gmail.com arba tel. +370 682 57 357.

Read more

Raktas problemų sprendimui: socialinė partnerystė su nevyriausybinėmis organizacijomis

2016 m. rugsėjo 23 d. LR Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo platformos siekdami spręsti problemas susijusias su narkotinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu. Šį susitarimą pasirašė nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios įvairiems visuomenės interesams, tokiu būdu parodydamos, jog gerai suvokia problemų kompleksiškumą. Prie susitarimo prisidėjo ir NVO vaikams konfederacija.
Bendradarbiavimo platformą sukurti Departamentas ėmėsi iniciatyvos tam, kad ji sudarytų sąlygas tikslingam bei efektyviam bendradarbiavimui, inovatyvaus požiūrio stiprinimui, pilietinės visuomenės įtraukimui sprendžiant psichoaktyviųjų medžiagų keliamas problemas. Tik dirbdami kartu, keisdamiesi informacija, keldami opiausius visuomenei klausimus, kartu dalyvaudami įvairiuose projektuose galime tikėtis pokyčių. Nevyriausybinės organizacijos yra tikrasis socialinis partneris ir, dirbdami kartu galime efektyviau ir tikslingiau spręsti problemas.

img_6108

img_6116

img_6120

img_6124

Read more

Neeilinė istorijos pamoka medininkų memoriale

Medininkų memoriale  vyko devintoji pilietiškumo ir istorijos pamoka, kurioje dalyvavo beveik 150 moksleivių iš įvairių mokyklų bei NVO organizacijų.
Apie tai, kaip po Nepriklausomybės atkūrimo iš naujo kūrėsi Lietuvos #muitinė, su kokiais iššūkiais susidurdavo pirmieji #pareigūnai, apie tragiškus įvykius Medininkuose bei apie tai, kaip svarbu stengtis, kad bėgant metams istorija nebūtų užmirštama, pasakojo Medininkų žudynių liudininkas Tomas Šernas.
Renginyje taip pat dalyvavo ir socialinio saugumo kampanijos „Už Saugią Lietuvą“(UžSaugiąLietuvą ) ambasadorius − architektas, grupės #Antis lyderis ir dainininkas bei vienas Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių Algirdas Kaušpėdas.

 

Akimirkas iš renginio rasite paspaude šią nuorodą: #istorijospamoka

Read more

NORVEGIJOS PARAMA LIETUVAI: partnerystė vertybėms kurti ir išsaugoti

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas

Pilnaverčiai vaiko raidai ir sveikai vaikystei yra būtinas stiprus ryšys su artimu žmogumi. Šalia esantis suaugęs asmuo, kuris sugeba sukurti su vaiku pozityvų santykį, jautriai reaguoti į jo poreikius, bendrauti, padėti pažinti pasaulį, suteiktų saugią ir mylinčią aplinką yra nepaprastai svarbus vaikui ir jo gyvenimo kokybei. Vaikai, likę be tėvų globos arba dėl elgesio problemų atsidūrę uždaro tipo institucijose – globos namuose, socializacijos centruose – tokio santykio netenka. Daugiau nei 60 metų institucinės globos įtakos vaikams tyrimai rodo, kad globos namai ir kitos uždaro tipo institucijos žaloja vaikystę, neigiamai veikia vaiko raidą ir neretai turi žalingą poveikį visam vaiko gyvenimui. Deja, Lietuva yra viena pirmaujančių šalių pagal vaikų skaičių institucijose. Vis dar įprastas ir priimtinas sprendimas yra vaikus, kurie patyria smurtą, nepriežiūrą, kenčia nuo išnaudojimo ir apleistumo, apgyvendinti vaikų namuose, pamirštant apie daug palankesnes vaiko raidai alternatyvas.

Pripažįstant žalingą institucijų įtaką vaikams ir jauniems žmonėms, Lietuvoje pradėtas deinstitucionalizacijos procesas, kurio metu planuojama kurti naujas ir plėtoti esamas paslaugas bendruomenėje ir šeimoje. Šiame procese būtina stiprinti valstybės ir savivaldybių kompetencijas, kurios padėtų kurti efektyvią pagalbą šeimai ir vaikui sistemą, ir užkirstų kelią grėsmei, kad deinstitucionalizacija viso labo bus perėjimas nuo didesnių prie mažesnių institucijų.

Siekiant padėti savivaldybėms nuosekliai planuoti perėjimą nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje, o taip pat užtikrinti, kad bus plėtojamos tinkamos alternatyvos vaikams, kurie lieka be tėvų globos ar kuriems yra grėsmė patekti į uždaro tipo institucijas, asociacija „NVO vaikams konfederacija“, kartu su partneriais „Žiburio“ labdaros ir paramos fondu, viešąja įstaiga „Visuomenės raidos ir vystymosi centras“ bei Norvegijos partneriu Fyrlykta NO nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi“.

Projekto tikslas – stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi. Projekte dalyvauja 10 Lietuvos savivaldybių: Vilnius, Anykščiai, Utena, Rokiškis, Elektrėnai, Mažeikiai, Ukmergė, Švenčionys, Jurbarkas ir Širvintos.

Projekto veiklos: du pažintiniai vizitai į Norvegiją, skirti perimti gerąją patirtį teikiant paslaugas šeimoms ir vaikas bei dirbant su globėjais; 1 gerosios patirties seminaras; 6 mokymai valstybės ir savivaldybių tarnautojams apie sėkmingą deinstitutcionalizaciją. Taip pat bus parengta lyginamoji Lietuvos ir Norvegijos vaiko globos sistemų studija, informacinė medžiaga deinstitucionalizacijos klausimais. Projektas vyks iki 2016 m. liepos mėn. Bendra paramos suma – 170.045,98 Eur.
Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra).

Read more

Tarptautine vaikų gynimo dienos proga paskelbti geriausi vaiko draugai

Birželio 1-ąją, Tarptautinė vaikų gynimo dieną, Vyriausybės rūmuose vyko „NVO vaikams konfederacijos“ renginys „Vaikų žvaigždynas“. Šventės metu, kurioje dalyvavo gausus būrys vaikų iš globos namų ir socialinės rizikos šeimų, už aktyvų darbą vaikų gerovei įteiktos padėkos jų mokytojams, socialiniams darbuotojams ir savanoriams.

Tarptautinė vaikų gynimo  diena – tai priminimas visiems, kad vaikai, kaip ir suaugusieji, turi savo teises, o visuomenė privalo jas gerbti. Tik gerbdami ir saugodami savo vaikus, mes galime sukurti draugišką, atjaučiančią,  humanišką visuomenę, mūsų visų šviesią ateitį.

Prieš 21 metus Lietuva ratifikavo Vaiko teisių konvenciją ir taip prisiėmė pareigą laikytis jos nuostatų – teikti vaikams reikalingą apsaugą ir globą. Mums svarbu, kad vaikai gyventų su mama ir tėčiu, o jei taip nutiko, kad jų neturi, privalome sudaryti jiems kuo artimesnę šeimai aplinką pas globėjus, kitoje šeimynoje ar globos namuose. Mūsų visų pareiga rūpintis, jog kiekvienam vaikui Lietuvoje būtų gera gyventi.

Renginio metu buvo pagerbtos organizacijos ir jų savanoriai, kurie prisideda kuriant saugią vaikystę ir rūpinasi apleistaisiais. Nominacijos „Geriausias vaiko draugas“ įteiktos Vilmai Levickaitei, „Skalvijos“ kino centro direktorei; Gintautui Paluckui, Vilniaus miesto vicemerui, Janinai Stripeikienei, Aukščiausiojo Teismo teisėjai; Venetai Veršulytei, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorei ir Augienei Vilūnienei, Vilniaus specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro „Viltis“  direktorei.

Padėkomis už nuoširdų darbą apdovanoti nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai, dirbantys vaiko gerovės srityje: pati „NVO vaikams konfederacija“, skėtinė organizacija, vienijanti 80 NVO; jos valdybos pirmininkė Giedrė Žilinskienė ir direktorė Elena Urbonienė ; vaikų darželio „Nendrė“ direktorė Danutė Mituzienė; Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus Viltis“ pirmininkė Birutė Šapolienė; J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė Vajonė Strimaitienė; Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ direktorė Sigita Ignatovičienė, Labdaros ir paramos fondo “Žiburys“ direktorė Kristina Stepanova.

Akimirkos iš renginio:

13312606_1134703259883221_6213928398940531358_n

13419102_1138265999526947_5600761694795943973_n

img_0287

Read more

Išrinktas geriausias vaiko draugas 2015

Geriausias Vaiko Draugas

Vaikai ir vėl išrinko geriausią savo draugą

2015 m, vasario 28 d., Vilniuje, „Compensa“ koncertų salėje, įvyko NVO vaikams konfederacijos, devintus metus iš eilės organizuotas renginys „Vaikų žvaigždynas“. Renginio metu buvo įteikti „Geriausio vaiko draugo 2014“ apdovanojimai. Renginyje susirinko iš NVO vaikams konfederacijos vienijamų organizacijų, jų vadovai, šeimos nariai, kiti kviestiniai renginio svečiai. Šventės dalyviai stebėjo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos atlikėjų nepaprastai entuziastingai pastatytą spektaklį „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“. Spektaklio vadovė – Violeta Serbintienė.

Šiais metais „Geriausio Vaiko Draugo“ nugalėtojais tapo:

LIUTAURAS KAZLAVICKAS – ypač daug dėmesio skyrė gyvybės, tame tarpe ir iki gimimo, o taip pat vaiko teisių apsaugos Lietuvoje, klausimams – vykdo JT Vaiko teisių konvencijos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo parlamentinę kontrolę. Šį veikla yra ypač reikšminga siekiant vaiko gerovės Lietuvoje, turint šioje srityje daugybę problemų ir neįvykdytų tarptautinių įsipareigojimų. Liutauro Kazlavicko iniciatyva jau antrus metus iš eilės organizuojama akcija „Vėlinių žvakutės – Dzūkijos partizanams“, kurios metu prieš lapkričio 1 d. lankomos gyvybę už Lietuvos laisvę atidavusių didvyrių žūties vietose, tvarkomi jų kapai ir uždegamos pagarbos bei atminimo žvakutė. Socialinių ir kultūrinių renginių ciklas vaikų globos namuose „Mes viena šeima“.

Doc. medicinos mokslo daktaras KĘSTUTIS SANIUKAS – nuo 2009 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentas
Vaikų ortopedas – traumatologas.
Yra parengęs per 18 straipsnių ir metodinių rekomendacijų. Vaikų ligų V tomo bendraautoris, „Šeimos gydytojo vadovo“ bendraautoris (Vaistų žinios, 2010). Skoliozės gydymo būdo išradimo autorius (1994 ir 1995 m. išduoti patentai).
Nuo 1998 m. – Lietuvos vaikų ortopedų – traumatologų mokslinės draugijos prezidentas ir Lietuvos ortopedų – traumatologų draugijos valdybos narys.
Nuo 2003 m. – Baltijos šalių stuburo chirurgų draugijos pirmininkas.
2006 m. suteiktas nusipelniusio Lietuvos respublikos gydytojo vardas.

JOVITA MAJAUSKAITĖ – „Po pernykštės UNICEF misijos Tanzanijoje Lietuvos gyventojai ir įmonės paaukojo per 700 tūkst. litų šios skurdžios šalies vaikams. Tikimės, kad prieš ketverius metus žemės drebėjimo nusiaubto Haičio mažieji gyventojai taip pat sulauks paramos, padedančios išgyventi. Tokios misijos, taip pat kiti UNICEF bei jos partnerių inicijuojami projektai prisidėjo prie to, jog nuo 1990 metų vaikų iki 5 metų mirtingumas nuo lengvai išvengiamų ligų pasaulyje sumažėjo beveik 50 procentų”, – sakė “UNICEF Lietuva” vykdomoji direktorė J. Majauskaitė. UNICEF – nepolitinė organizacija, veikianti 158 šalyse, kad sukurtų vaikams tinkantį pasaulį. Jau daugiau kaip 60 metų UNICEF yra pasaulio lyderis, siekiantis padėti vaikams išlikti ir klestėti. Būdami didžiausiais pasaulyje vakcinų tiekėjais skurdžioms šalims, UNICEF siekia užtikrinti vaikų sveikatą ir mitybą, kokybišką pagrindinį išsilavinimą visiems berniukams ir mergaitėms, galimybę gerti švarų vandenį, laikytis higienos, vaikų apsaugą nuo smurto, išnaudojimo ir AIDS. UNICEF finansuojamas tiktai savanoriškomis individų, verslo, fondų ir vyriausybių kontribucijomis. Įstojusi į Europos Sąjungą, Lietuva aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, padedančiuose spręsti humanitarines krizes. Šiemet iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos numatytos lėšos ir paramos projektams Ukrainoje.

NATALJA ISTOMIJA – šiuo metu eina LR švietimo ir mokslo ministerijos viceministrės pareigas, yra Europos slaugos mokslo akademijos narė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė.
Viceministrė kuruoja neformalųjį ugdymą švietimo įstaigose, socialinėse, pedagoginėse bei psichologinėse tarnybose, rūpinasi vaikų sveikatinimo ir sveikatos priežiūros problemomis mokyklose, užklasine švietimo bei neformaliojo ugdymo įstaigose organizuojama veikla, smurto prevencija.
Didelį dėmesį viceministrė skiria socialinei partnerystei su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais pedagogais.

RAMŪNAS KARBAUSKIS – R. Karbauskio iniciatyva Lietuvos kultūroje atsirado „ Naisių vasaros“ festivalis, skaičiuojantis jau šešerius gyvavimo metus. Tai pirmasis festivalis visai šeimai, kuriame sukurta blaivi aplinka, saugioje aplinkoje GALI žaisti vaikai, linksmintis jaunimas.„ Naisių vasaros“ teatras yra pirmas Lietuvoje nekomercinis teatras, kurio spektaklius žiūrovai mato nemokamai Spektakliai nemokamai dovanojami ne tik suaugusiems bet ir vaikams. Šiemet vaikus į teatrų, mažų miestelių ,kaimų kultūros rūmus kviečia Evaldo Jaro režisuotas nuotaikingas ir spalvingas spektaklis „Troliai mumiai ir Burtininko skrybėlė“. Tetaro repertuarą sudaro per 10 spektaklių, pastatytų pagal Lietuvos autorių kūrinius, kurie sėkmingai rodomi Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Ūkininkas, verslininkas, kultūros mecenatas, blaivybės puoselėtojas, visuomenės veikėjas, negaili savo laiko vaikams, organizuodamas susitikimus mokyklose, kviesdamas vaikus žaisti simultanus šaškėmis. Per vienerius metus R. Karbauskio paramos dėka išleidžiama per milijoną vaikiškų knygų, 10-50-ies tūkstančių tiražais. Tikslas –kad vaikus pasiektų geriausia lietuviška vaikiška literatūra. R. Karbauskio kartu su gerai žinomu atlikėju A. Mamontovu įkurtas paramos ir labdaros fondas „Švieskime vaikus“ per metus išleidžia ir mokykloms, darželiams, vaikų globos namams, ligoninėms padovanoja apie 10000 vaikiškų knygų bibliotekėlių, kurias sudaro 250-300 knygų.

RŪTA PABEDINSKIENĖ – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų skyriaus vyriausioji specialistė. Yra daugelio šios ministerijos vykdomų projektų atsakingoji specialistė. Daug dėmesio savo darbe skiria socialinei partnerystei su nevyriausybinėmis organizacijomis. Yra atsakinga už Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos darbo organizavimą. 2014 metai dirbo labai intensyviai, laikinai eina Vaikų skyriaus vedėjos pareigas.

 

Renginio organizatoriai dėkoja visiems padėjusiems organizuoti šį renginį – už nuostabią renginio aplinka „Compensa“ salės savininkui Audriui Skardžiui; už dovanėles vaikams „Maisto Bankui“, LR Generalinei kelių direkcijai, Ramūnui Karbauskiui už vaikams dovanojamas knygų rinkinius; už balionus lietų – įmonei „Balionų karaliai“. Už pagalbą organizuojant renginį padėka savanoriams.

Read more