nvovaikamskonfederacija11@gmail.com

Naujienos

NVO akademija

Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-014

Projektas įgyvendinamas pagal: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Projekto vykdytojas: NVO vaikams konfederacija

Projekto partneriai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
VšĮ Trakų švietimo centras

 

Projekto vykdymo pradžia/pabaiga: 2013-08-26 / 2014-08-26;

Pagrindinės projekto veiklų grupės:

  • Viešojo ir NVO sektoriaus, dirbančio vaiko gerovės srityje,  partnerystės, remiantis socialinės ekonomikos pagrindu, tyrimo atlikimas (1 vnt.).
  • Viešojo ir NVO sektoriaus, dirbančio vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimo studijos parengimas: gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų analizė (1 vnt.).
  • Parengtas ir išbandytas viešojo ir NVO sektoriaus bendradarbiavimo modelis vaiko gerovės srityje (1 vnt.).
  • Konferencijos, skirtos viešinti projekto rezultatus, organizavimas (1 vnt.).

Mokėjimo prašymų teikimas: ne rečiau kaip 3 mėnesiai.

Pirkimai: projekto pirkimų plane numatyta iš viso 2 pirkimai (mažos vertės pirkimai)

Kontroliuojanti institucija: Europos socialinio fondo agentūra