info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Auk, žaisk ir kurk

Prekes zenklas

Projektas “Auk, žaisk ir kurk”

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. NVO vaikams konfederacija pradeda įgyvendinti Lietuvos energijos paramos fondo finansuojamą projektą “Auk, žaisk ir kurk”. Projekto pagalba siekiama sudaryti sąlygas prasmingam vaikų ir jaunų žmonių užimtumui, kuris sukurs vaikų ugdymui(si) palankią aplinką, prisidės prie jų pozityviosios socializacijos ir socialinės atskirties mažinimo. Prasminga veikla, kurioje dalyvauja vaikai, turintys mažiau galimybių, taip pat prisideda ir prie visuomenės socialinės raidos – socialinių problemų mažinimo, busimų piliečių ugdymo.

Projekto tikslas – prisidėti prie vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo. Orientuojamasi į dvi pagrindines tikslines grupes, t.y., vaikai, likę be tėvų globos ir vaikai, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis sąlygomis.

Projektui skirta 50 000,00 Eur parama. Planuojama, kad per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, t.y. 2017 m. gruodžio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d., projekto veiklose sudalyvaus ne mažiau 140 vaikų, 50 jų tėvų ir globėjų, 17 specialistų, dirbančių su vaikais. Bus organizuota 240 užimtumo užsiėmimų vaikams, 1 nacionalinė vasaros stovykla, parengta metodinė medžiaga darbui su vaikais.

Pagrindinės projekto veiklos:
1. vaikų užimtumas – užsiėmimai vaikams, kurie prisidės prie vaikų pozityviosios socializacijos, ugdymo (meninio, sportinio, prevencinio, sveikatinimo, psichosocialinio pobūdžio užsiėmimai)
2. mokymai specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis
3. metodinės medžiagos parengimas, su rekomendacijomis dėl darbo su vaikais
4. nacionalinė vasaros stovykla.

Projektą numatoma įgyvendinti Vilniaus m. savivaldybėje, Širvintų raj. savivaldybėje, Kauno m. savivaldybėje, Trakų raj. savivaldybėje, Švenčionių raj. savivaldybėje.

____________________________________________________________________________________________________________

Projekto eiga ir rezultatai

2017 m. gruodžio 14-15 d. įvyko pirmoji projekto veikla – mokymai specialistams, dirbantiems su sudėtingo, delinkventinio elgesio vaikais. Viso, mokymuose dalyvavo 17 specialistų. Mokymų metu buvo analizuojamos vaikų nepriimtino elgesio priežastys, pagalbos vaikams būdai, specialistai turėjo galimybes išmokti naujų darbo su vaikais metodų.

rsz_fb1

rsz_fb2

Liepos mėnesį projekto dėka organizavome dienos stovyklas vaikams – jų metu vaikai turėjo galimybę užsiimti įdomia veikla, atlikti įvairias aktyvias ir kūrybines užduotis, ir prasmingai džiaugtis vasara. Taip pat, nuolat projekto metu organizuojame vaikams meninius, socialinių įgūdžių ugdymo, savęs pažinimo, kt. užsiėmimus. Džiaugiamės, kad prie mūsų veiklos prisidėjo ir Vilniaus miesto sporto centras. Centro patalpose vedame užsiėmimus vaikams tarp treniruočių – taip jie turi galimybę aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį. Jei norėtumėte tokių užsiėmimų vaikams ir Jūsų organizacijoje, kviečiame kreiptis el. p. nvovaikamskonfederacija11@gmail.com. Vis dar turime galimybių prisidėti ir prie Jūsų vaikų laisvalaikio organizavimo!

BeFunky-collage-1024x320

O rugpjūčio mėnesį vaikus ir jų tėvus bei globėjus pakvietėme į vasaros poilsio stovyklą, kurioje visų dalyvių laukė smagūs užsiėmimai, renginiai, mokymai – ir visa tai, gražios gamtos, saulės spindulių ir šypsenų apsuptyje! Stovykloje vaikai ir jų šeimos praleido 5 dienas, ir parsivežė daug gerų emocijų bei atsiminimų.

Stovykla (13) Stovykla (18) Stovykla (29)

Projekto partneris labdaros ir paramos fondas “Žiburio fondas” parengė metodinę medžiagą, kurioje galima rasti 34 grupinių užsiėmimų, skirtų darbui su vaikais, aprašymus. Užsiėmimai yra skirti ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, mokyti juos pažinti ir tinkamai reikšti savo jausmus, kt. Didžioji dalis užsiėmimų nereikalauja ypatingų priemonių – buvo stengiamasi parinkti tokius užsiėmimus, kuriems reikia tik kelių paprastų priemonių, tokių kaip pavyzdžiui, balto popieriaus lapai, pieštukai, kamuoliukas. Metodinę medžiagą galima rasti ČIA.

Nuo pat projekto pradžios iki projekto pabaigos, buvo organizuojami užsiėmimai vaikams – vaikų dienos centruose, globos institucijose, Žiburio Fondo patalpose, Vilniaus miesto sporto mokykloje. Užsiėmimai buvo skirti organizuoti prevencinę, meninę, sportinę veiklą, ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, užtikrinti įdomų ir prasmingą laisvalaikį. Viso, organizuota daugiau nei 100 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 230 vaikų.

Read more

Tęstinė valstybės parama skėtinėms organizacijoms

regular_socminLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija tęsia paramą skėtinėms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia tinklo principu – į bendrą veiklą jungia kitas nevyriausybines organizacijas ir atstovauja šių organizacijų interesams. Tokia parama skiriama jau kelerius metus, pagal Ministerijos kuruojamą programą “Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrankos konkursas“. NVO vaikams konfederacijai finansavimas pagal nurodytą programą skirtas 2016-2018 metams, projektui „Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link“.

Projekto tikslas – užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu.

Šiuo metu NVO vaikams konfederacija turi jau 86 narius – vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vaikams ir su vaikais dirbančias organizacijas.

Nevyriausybinės organizacijos padeda kurti dialogą tarp valstybės ir jos piliečių, aktyvinti visuomenės narių dalyvavimą valstybės valdyme, jos ženkliai prisideda prie socialinių, kultūrinių, ekonominių ir kitų problemų sprendimo. Todėl nevyriausybinės organizacijos yra laikomos vienu iš svarbiausių demokratijos bei laisvos ir atviros visuomenės bruožų. Tuo pačiu, tai, kiek tinkamai ir sėkmingai nevyriausybinės organizacijos gebės atstovauti visuomenės ir atskirų jos grupių interesams, priklauso ir nuo pačių organizacijų kompetencijų bei resursų. Todėl nuolatinis nevyriausybinių organizacijų stiprinimas ir jų palaikymas yra vienas iš didžiausių prioritetų, norint užtikrinti šių organizacijų sėkmingą veiklą ir jų nenutrūkstamą indėlį į visuomenės raidą.

Siekiant šio tikslo ir tęsiant projektą 2017 m., planuojama organizuoti tiek advokacinę veiklą vaiko gerovės srityje, tiek renginius, kurie prisidėtų prie nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo. Vasario-kovo mėn. planuojami vidiniai mokymai, kurių metu bus stiprinami nevyriausybinių organizacijų atstovų įgūdžiai strateginio valdymo, metinio planavimo, komunikacijos srityje. Birželį, Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, planuojamas jau tradiciniu tapęs „Vaikų žvaigždyno“ renginys – jo metu įteikiami apdovanojimai vaikų draugams, t.y., įvairiose srityse dirbantiems asmenims, savo darbu prisidėjusiems prie geresnių sąlygų vaikams kūrimo. O rugsėjį laukia dar vienas tradicinis renginys – nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų forumas, kurio metu kartu nagrinėjamos aktualios problemos vaiko gerovės srityje. Šiais metais forumą planuojama skirti vaikų ir jaunų žmonių priklausomybių nuo alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų temai bei šioje srityje prieinamos pagalbos ir paslaugų aptarimui.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo eigą galite rasti mūsų svetainėje ČIA arba sekti naujienas mūsų profilyje socialiniame tinkle Facebook. O jei susidomėjote bendradarbiavimo ar narystės NVO vaikams konfederacijoje galimybe, visada kviečiame kreiptis el. p. elena.urboniene11@gmail.com arba tel. +370 682 57 357.

Read more

NVO akademija

Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-014

Projektas įgyvendinamas pagal: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Projekto vykdytojas: NVO vaikams konfederacija

Projekto partneriai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
VšĮ Trakų švietimo centras

 

Projekto vykdymo pradžia/pabaiga: 2013-08-26 / 2014-08-26;

Pagrindinės projekto veiklų grupės:

  • Viešojo ir NVO sektoriaus, dirbančio vaiko gerovės srityje,  partnerystės, remiantis socialinės ekonomikos pagrindu, tyrimo atlikimas (1 vnt.).
  • Viešojo ir NVO sektoriaus, dirbančio vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimo studijos parengimas: gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų analizė (1 vnt.).
  • Parengtas ir išbandytas viešojo ir NVO sektoriaus bendradarbiavimo modelis vaiko gerovės srityje (1 vnt.).
  • Konferencijos, skirtos viešinti projekto rezultatus, organizavimas (1 vnt.).

Mokėjimo prašymų teikimas: ne rečiau kaip 3 mėnesiai.

Pirkimai: projekto pirkimų plane numatyta iš viso 2 pirkimai (mažos vertės pirkimai)

Kontroliuojanti institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Read more

NORVEGIJOS PARAMA LIETUVAI: partnerystė vertybėms kurti ir išsaugoti

Šių metų liepą NVO vaikams konfederacija užbaigė nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. vykdomą projektą, skirtą stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus vaiko globos pertvarkos srityje. Projektu siekėme skatinti vietos savivaldybes ir valstybines institucijas apgalvoti, kaip efektyviai, ekonomiškai naudingai ir sėkmingai plėtoti paslaugas, paramą ir pagalbą visoms šeimoms, auginančioms vaikus, kad kuo mažiau vaikų netektų savo biologinių tėvų globos. Projektas buvo vykdomas kartu su partneriais – Žiburio Fondu bei Visuomenės raidos ir vystymosi institutu. Iš viso, projekte dalyvavo 13 savivaldybių, kurioms buvo organizuoti 2 pažintiniai vizitai į Norvegiją, 7 mokymai apie pertvarką, parengta informacinė medžiaga. Projektą užbaigė tarptautinė konferencija, kurioje sveikinimo žodį tarė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Sveikinimo žodį dalyviams atsiuntė ir J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Savo patirtimi konferencijos metu dalinosi ne tik Lietuvos valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ir ekspertai iš Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Estijos ir Norvegijos.

Įgyvendintos veiklos:

organizuoti 2 pažintiniai vizitai į Norvegiją – į Oslo ir Fredrikstad savivaldybes. Jų metu kartu keliavę savivaldybių vaiko teisių apsaugos, savivaldybių administracijų, nevyriausybinių organizacijų, ministerijų, kitų valstybinių institucijų atstovai lankėsi Norvegijos organizacijose ir institucijose, susipažino su jų veikla ir patirtimi teikiant paslaugas vaikams, jų tėvams ir globėjams. Vizitų mety dalyviai aplankė: Fyrlykta NO (Norvegijos fondą, dirbantį kokybiškos vaiko globos srityje), MultifunC centrą (dirbantį su jaunuoliais, turinčiais elgesio problemų), Voksne for Barn (organizacija, teikianti įvairiapuses paslaugas vaikams ir jų tėvams), Barnas Stasjon (nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą ir paslaugas šeimoms, auginančioms mažus vaikus ir atsidūrusioms krizinėse situacijose), Fredrikstad savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybą, Stiftelsen Klokkergården (organizacija, teikianti pagalba vaikams ir jaunuoliams, turintiems priklausomybių).

unnamed1

Vizito į Oslo savivaldybę dalyviai

unnamed

Vizito į Fredrikstad savivaldybę dalyviai

įvykdytas 1 gerosios patirties sklaidos seminaras bei 6 mokymai valstybės ir savivaldybių tarnautojams pertvarkos tema. Mokymuose dalyvavo 13 savivaldybių atstovai – vaiko teisių apsaugos specialistai, socialinių paslaugų įstaigų, socialinės paramos skyrių, globos institucijų atstovai, savivaldybių administracijų atstovai, kt. Pagrindinis dėmesys mokymų metu buvo skirtas aptarti, ką iš tikrųjų reiškia pertvarka, kokie yra jos komponentai, kaip turi būti plėtojama pagalba visoms šeimoms ir vaikams, kaip užtikrinti vaiko globos kokybę ir pačių vaikų dalyvavimą pertvarkos procese.

〉 Organizuota 1 tarptautinė konferencija, skirtą aptarti pirmąsias pamokas, vykdant pertvarką kitose šalyse, taip pat kokybiškos vaiko globos pagrindus, galimybes didinti ir efektyvinti investicijas į paslaugas ir pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus. Konferencijoje pranešimus skaitė tiek Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų atstovai, tiek užsienio ekspertai, atvykę iš Estijos, Bulgarijos, Norvegijos ir Didžiosios Britanijos. Sveikinimo žodį konferencijoje tarė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Daugiau informacijos apie konferenciją, o taip pat jos metu skaitytus pranešimus galite rasti ČIA.

O mes savo ruožtu kviečiame susipažinti su projekto metu parengta informacine ir mokomąja medžiaga apie tai, kas iš tikrųjų yra pertvarka ir kokie yra jos komponentai.

Informacinį lankstinuką rasite čia: https://www.dropbox.com/s/ata19u93…/De-I%20lankstinukas.pdf…

Mokomąją medžiagą rasite čia: https://www.dropbox.com/…/FINAL_De-I%20mokymu%20programa.pd…

ng-logo

Read more

Raktas problemų sprendimui: socialinė partnerystė su nevyriausybinėmis organizacijomis

2016 m. rugsėjo 23 d. LR Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo platformos siekdami spręsti problemas susijusias su narkotinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu. Šį susitarimą pasirašė nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios įvairiems visuomenės interesams, tokiu būdu parodydamos, jog gerai suvokia problemų kompleksiškumą. Prie susitarimo prisidėjo ir NVO vaikams konfederacija.
Bendradarbiavimo platformą sukurti Departamentas ėmėsi iniciatyvos tam, kad ji sudarytų sąlygas tikslingam bei efektyviam bendradarbiavimui, inovatyvaus požiūrio stiprinimui, pilietinės visuomenės įtraukimui sprendžiant psichoaktyviųjų medžiagų keliamas problemas. Tik dirbdami kartu, keisdamiesi informacija, keldami opiausius visuomenei klausimus, kartu dalyvaudami įvairiuose projektuose galime tikėtis pokyčių. Nevyriausybinės organizacijos yra tikrasis socialinis partneris ir, dirbdami kartu galime efektyviau ir tikslingiau spręsti problemas.

img_6108

img_6116

img_6120

img_6124

Read more

Neeilinė istorijos pamoka medininkų memoriale

Medininkų memoriale  vyko devintoji pilietiškumo ir istorijos pamoka, kurioje dalyvavo beveik 150 moksleivių iš įvairių mokyklų bei NVO organizacijų.
Apie tai, kaip po Nepriklausomybės atkūrimo iš naujo kūrėsi Lietuvos #muitinė, su kokiais iššūkiais susidurdavo pirmieji #pareigūnai, apie tragiškus įvykius Medininkuose bei apie tai, kaip svarbu stengtis, kad bėgant metams istorija nebūtų užmirštama, pasakojo Medininkų žudynių liudininkas Tomas Šernas.
Renginyje taip pat dalyvavo ir socialinio saugumo kampanijos „Už Saugią Lietuvą“(UžSaugiąLietuvą ) ambasadorius − architektas, grupės #Antis lyderis ir dainininkas bei vienas Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių Algirdas Kaušpėdas.

 

Akimirkas iš renginio rasite paspaude šią nuorodą: #istorijospamoka

Read more

„ŠEIMOS GEROVĖS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS“

Nuo 2016-07-15 d. NVO vaikams konfederacija vykdo

PROGRAMOS „ŠEIMOS GEROVĖS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS“
Priemonės „Įgyvendinti kitas Vaiko gerovės 2016–2018 m. veiksmų plano priemones“ priemonė „Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“

PROJEKTĄ“Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link”.

Projekto tikslas – Užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu.

Projekto veiklos vykdyti, 2016 metams skirta 15563 Eurai .

Visą šio projekto veiklų informaciją ir rezultatai – NVO vaikams konfederacijos “Facebook” puslapyje.

Read more

Tarptautine vaikų gynimo dienos proga paskelbti geriausi vaiko draugai

Birželio 1-ąją, Tarptautinė vaikų gynimo dieną, Vyriausybės rūmuose vyko „NVO vaikams konfederacijos“ renginys „Vaikų žvaigždynas“. Šventės metu, kurioje dalyvavo gausus būrys vaikų iš globos namų ir socialinės rizikos šeimų, už aktyvų darbą vaikų gerovei įteiktos padėkos jų mokytojams, socialiniams darbuotojams ir savanoriams.

Tarptautinė vaikų gynimo  diena – tai priminimas visiems, kad vaikai, kaip ir suaugusieji, turi savo teises, o visuomenė privalo jas gerbti. Tik gerbdami ir saugodami savo vaikus, mes galime sukurti draugišką, atjaučiančią,  humanišką visuomenę, mūsų visų šviesią ateitį.

Prieš 21 metus Lietuva ratifikavo Vaiko teisių konvenciją ir taip prisiėmė pareigą laikytis jos nuostatų – teikti vaikams reikalingą apsaugą ir globą. Mums svarbu, kad vaikai gyventų su mama ir tėčiu, o jei taip nutiko, kad jų neturi, privalome sudaryti jiems kuo artimesnę šeimai aplinką pas globėjus, kitoje šeimynoje ar globos namuose. Mūsų visų pareiga rūpintis, jog kiekvienam vaikui Lietuvoje būtų gera gyventi.

Renginio metu buvo pagerbtos organizacijos ir jų savanoriai, kurie prisideda kuriant saugią vaikystę ir rūpinasi apleistaisiais. Nominacijos „Geriausias vaiko draugas“ įteiktos Vilmai Levickaitei, „Skalvijos“ kino centro direktorei; Gintautui Paluckui, Vilniaus miesto vicemerui, Janinai Stripeikienei, Aukščiausiojo Teismo teisėjai; Venetai Veršulytei, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorei ir Augienei Vilūnienei, Vilniaus specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro „Viltis“  direktorei.

Padėkomis už nuoširdų darbą apdovanoti nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai, dirbantys vaiko gerovės srityje: pati „NVO vaikams konfederacija“, skėtinė organizacija, vienijanti 80 NVO; jos valdybos pirmininkė Giedrė Žilinskienė ir direktorė Elena Urbonienė ; vaikų darželio „Nendrė“ direktorė Danutė Mituzienė; Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus Viltis“ pirmininkė Birutė Šapolienė; J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė Vajonė Strimaitienė; Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ direktorė Sigita Ignatovičienė, Labdaros ir paramos fondo “Žiburys“ direktorė Kristina Stepanova.

Akimirkos iš renginio:

13312606_1134703259883221_6213928398940531358_n

13419102_1138265999526947_5600761694795943973_n

img_0287

Read more