info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Pagrindinių įstaigos veiklos organizavimo dokumentų sąrašas

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Pagrindinių įstaigos veiklos organizavimo dokumentų paketą sudaro:

 1. steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas, steigimo sutartis ar kiti steigimo dokumentai);
 2. įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, nustatančios įstaigos darbuotojų elgesio įstaigoje reikalavimus, buvimo įstaigoje normas, teises ir pareigas, tarpusavio santykius, apibrėžiančios įstaigos darbuotojų, vaikų ir vaiko atstovų pagal įstatymą, kitų asmenų, kuriems teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, teises ir pareigas;
 3. pažymos iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, patvirtinančios, kad asmuo nėra teistas už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje;
 4. įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo sutartys, darbų saugos instrukcijos ir kiti dokumentai, kuriuos privaloma turėti pagal darbo santykius, darbų saugą ir darbuotojų sveikatą reguliuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 5. dokumentai dėl patalpų, kuriose teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, atitikties priešgaisrinės saugos, darbo saugos bei higienos reikalavimams;
 6. laisva forma pildomas įstaigą lankančių asmenų registracijos žurnalas;
 7. individualūs darbo su vaiku ir jo šeimos nariais planai;
 8. bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, jei jų yra;
 9. įstaigos teikiamų paslaugų sąrašas;
 10. įstaigos metiniai veiklos planai.
 11. Įstaigos gali turėti ir kitų dokumentų, nustatančių jų vidaus tvarkos reikalavimus.
 12. Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia prašymą.
 13. Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą, ar atvejo vadybininkas, ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją.
 14. Akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga vaikui pradedama teikti, su savivaldybe pasirašius šios paslaugos finansavimo sutartį (išskyrus biudžetines įstaigas, kurių steigėja – savivaldybė). Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimo sutartis sudaroma tarp įstaigos ir vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą.