info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2020 metais projektas

NVO vaikams konfederacija pradės vykdyti projeką “Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2020 metais projektas”

Vykdymo laikotarpis: 2020 m. sausis– gruodis.

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nuo 2020 m. sausio mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą  Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo  projektą. Pagrindinis šio projekto tikslas – kuo aktyviau dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje.

Projekte planuojamos veiklos:

– Konfederacija dalyvaus 9-ių valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje – tai:

  1. Nevyriausybinių organizacijų taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
  2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas (LR Finansų ministerija);
  3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
  4. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinė stebėsenos grupė (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
    5. 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisija (LR Finansų ministerija);
  5. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupė (LR Sveikatos apsaugos ministerija);
  6. Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komitetas (Sveikatos apsaugos ministerija);
  7. Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
  8. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas (Sveikatos apsaugos ministerija).

Taip pat, planuojama dalyvauti valstybinių institucijų (LR Prezidentūros, LR Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų posėdžiuose, pasitarimuose, kitose darbo grupėse, padedant valstybei spręsti vaikų gerovės ir šeimos problemas šalyje;

– Konfederacija tęs tyrimus vaiko gerovės srityje ir bus atliktas tyrimas dėl vaiko gerovės politikos pokyčių vaiko teisių apsaugos reformos Lietuvoje kontekste ir perspektyvų bei galimybių NVO perdavimo viešųjų paslaugų;

– Konfederacija bendradarbiaus pagal 15 pasirašytų sutarčių su savivaldybėmis – Akmenės, Anykščių, Kaišiadorių, Kauno, Molėtų, Rokiškio, Šakių, Švenčionių, Širvintų, Ukmergės, Utenos, Vilniaus rajonų, Kalvarijų ir Klaipėdos miestų, pertvarkant vaikų socialinę globą ir plėtojant viešąsias bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams. Bus teikiamos konsultacijos, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas;

– Konfederacija organizuos 4 mokymus, kurių metu bus tobulinama pačios Konfederacijos darbuotojų instituciniai gebėjimai ir Konfederacijos narių kompetencija bei administraciniai gebėjimai, siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės;

– Konfederacija organizuos 2 mokymus savivaldybių ir jose veikiančių NVO atstovams siekiant stiprinti bendradarbiavimo mechanizmus su savivaldybėmis, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo viešųjų paslaugų teikime savivaldybėse;– Konfederacija organizuos jau tradiciniu tapusį forumą, kurio metu bus nagrinėjami vaiko teisių užtikrinimo ir vaiko gerovės politikos pokyčiai svarbiausiose srityse –sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos;

– Konfederacija rengs garso podkastus (tinklalaides) ir vaizdo skirtukus (animacijas) vaiko teisių užtikrinimo klausimais.