info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir susitikimas su neįgalius vaikus auginančiais tėvais

NVO vaikams konfederacija (toliau – Konfederacija) nuo 2005 metų dirba vaiko gerovės srityje, kaupia žinias, nagrinėja kitų šalių patirtį bei skatina valstybės ir savivaldybių institucijas daryti sisteminius vaikų gerovės politikos pokyčius, kurie užtikrintų vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje.

Konfederacija vykdo Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo  stebėseną ir rašo komentarus Jungtinėms Tautoms, sprendžia vaikų socialinės globos, gyvenimo šeimoje, deinstitucionalizacijos, sveikatinimo, skurdo mažinimo, dienos centrų, kovos su smurtu prieš vaikus, bendruomeninių paslaugų plėtros šeimai ir vaikams, neįgalių vaikų įtraukties į visuomenę klausimus.

Šiuo metu Konfederacija vienija virš 70 nevyriausybinių organizacijų, iš kurių 3 skėtines organizacijas (su 150 filialų ar padalinių), dirbančias vaiko gerovės srityje ir vaikų naudai visose apskrityse Lietuvoje.

Konfederacija siekia stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis vaiko gerovės srityje ir įtraukti NVO į savivaldybių sprendimų priėmimą pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų, skirtų vaiko gerovei užtikrinti, teikimą ir jų apimtis bei įvairovę bendruomenėse. Konfederacija, siekdama, kad savivaldybėse vyktų sisteminiai pokyčiai vaiko teisių apsaugos srityje, 2015 m. į projektą, finansuojamą iš Norvegų finansinių mechanizmų, įtraukė 10 savivaldybių socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, NVO atstovus ir supažindino juos su Norvegijos patirtimi vaiko gerovės srityje. Tai paskatino 9 savivaldybes (Akmenės, Anykščių, Kalvarijos, Molėtų, Rokiškio, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Utenos) pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Konfederacija, pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant bendruomenines paslaugas. Konfederacija siekia padėti savivaldybėms užtikrinti vaikių teises ir konsultuoja savivaldybę dėl viešųjų paslaugų, reikalingų vaikų gyvenimui šeimoje ir dalyvavimui bendruomenės gyvenime, poreikių nustatymo ir tenkinimo.

Konfederacija, bendradarbiaudama su savivaldybėmis, analizuoja demografinę ir socialinę padėtį savivaldybėse, konsultuoja, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas, siekia išsiaiškinti bendruomeninių paslaugų poreikį ir konsultuoja, kaip užtikrinti vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje.

Susitikimai. Konfederacija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Švenčionių savivaldybe dėl vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos ir bendruomeninių paslaugų plėtros.

2017 m. gruodžio 5 d. Konfederacija pakvietė į 2 susitikimus Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančias šeimas, auginančias neįgalius vaikus. Susitikimai vyko Švenčionių rajono šveitimo pagalbos tarnyboje (Sodų g. 30, Švenčionyse) ir Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje (Upės g. 19, Pabradėje). Susitikimuose dalyvavo Konfederacijos atstovė Genovaitė Paliušienė, Švenčionių savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai – mero pavaduotoja Violeta Čepukova, Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda, Švenčionių seniūnijos seniūnė Ina Sinienė.

Susitikimų metu neįgalius vaikus auginantys tėvai pasakojo apie savo šeimų gyvenimą ir problemas, kylančias auginant neįgalius vaikus.

Tėvai kėlė sistemines problemas – informacijos stoka nuo pat pirmų žingsnių, gimus neįgaliam vaikui; šeimos užsisklendimas ir aplinkinių nepalaikantis požiūris, sveikatos priežiūros specialistų menka pagalba pagal šeimos gyvenamąją vietą ir tarpžinybinio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis (socialinės paramos, švietimo ir kt.) stoka; specialistų – psichologo, logopedo, kineziterapeuto trūkumas; tėvų darbo nuvertinimas ir ženkliai mažesnė valstybės parama auginant neįgalų vaiką šeimoje lyginant su valstybės parama neįgalaus vaiko gyvenimui institucinėje globoje; daug metų nekintančios kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių (sauskelnių, įklotų) apimtys, kurios tenkina tik apie 1/3 poreikio tokioms priemonėms ir nelanksti šių priemonių skyrimo tvarka, atsižvelgiant tik į vaiko amžių; paslaugų, padedančių šeimai auginti neįgalų vaiką, trūkumas – tėvai pirmą kartą girdėjo apie kitose šalyse teikiamas asmeninio asistento, laikino atokvėpio tarnybų paslaugas, kurios mūsų šalyje tik išbandomos ir prieinamos mažam neįgaliųjų skaičiui.

Susitikimo metu dėl tėvų, auginančių neįgalius vaikus, iškeltų sisteminių sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos problemų sprendimo Konfederacija kreipsis į Sveikatos apsaugos ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Valstybinę ligonių kasą.

Susitikimo Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyboje metu daugelis tėvų akcentavo, kad jų neįgalūs vaikai, integruoti į bendrojo ugdymo mokyklą, po pamokų (apie 14 val.) turi grįžti namo ir vienas iš tėvų negali dirbti. Iškilo aiškus poreikis neįgalių vaikų užimtumui po pamokų  nuo 14 val. iki 17-18 val.

Šią problemą galima spręsti dviem būdais – savivaldybei išspręsti neįgalių vaikų užimtumo organizavimą – teikiant dienos socialinės globos paslaugas arba atidarant vaikų dienos centrą. Manome, kad susitikimai su tėvais, auginančiais neįgalius vaikus, leidžia nustatyti, kokios realiai pagalbos ir paslaugų reikia šeimoms ir neįgaliems vaikams.

Jautrus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir Švenčionių seniūnijos seniūnės požiūris į susitikimo metu neįgalius vaikus auginančių tėvų išsakytas problemas leis, kuo skubiau spręsti savivaldybės kompetencijai priklausančius klausimus, stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp sveikatos priežiūros, socialinės paramos, švietimo įstaigų, seniūnijų ir organizuoti neįgaliems vaikams po pamokų užimtumą.

ifga6d14131

iyg4vd14132

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija